messageImage_1662349953506
จากประเทศที่เป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เมื่อเกิดความตระหนักถึงผลกระทบของบรรจุภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับโครงสร้างทางสังคม วิถีชีวิตของคนที่เปลี่ยนไป จึงนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ และความต้องการของบรรจุภัณฑ์ที่ต่างไปจากเดิม ไม่เพียงแต่กระทบต่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โดยตรงเท่านั้น แต่ยังกระทบถึงผู้ส่งออก รวมถึงผู้ส่งออกไทยที่ส่งสินค้า หรือสนใจส่งสินค้าไปยังสเปน เราจึงรวบรวมสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของความต้องการใช้งานบรรจุภัณฑ์ในสเปน มาให้ผู้ประกอบการไทยได้ทำการศึกษา ___________________________________________
Website :
http://ditp-overseas.com
Facebook:
https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube :
https://bit.ly/36fT76e #DITP

#OMD2 #สพต2 #TradeInformation #Spain #BCGEconomy