สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก
(ภาษาไทย)
(English)
13 หลัก ไม่ต้องใส่ขีด
Enter Email
Confirm Email
Enter Password
Confirm Password
Maximum upload size: 2.1MB
Please attach a .jpg, .png, .gif or .mpg image. By attaching an image to use as your profile picture you assert that you have rights to use the image and it is not illegal, pornographic or violent in any way.
Maximum upload size: 2.1MB
Maximum upload size: 2.1MB
ภาษาอังกฤษ
ประเทศคู่ค้าที่สนใจ

ประสบการณ์

งาน/กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม
This website will be displayed in your profile information.

Social Media

งานแสดงสินค้าที่เคยเข้าร่วมในต่างประเทศ

ประสบการณ์ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

Type of Business

Main Product Lines

Mil. Baht
Mil. Baht
Distribution Channel - Sell to
ภูมิภาค
ประเภทสมาชิก

Exported market

Interested market

PRODUCTS STANDARD (มาตรฐานสินค้าที่ได้รับ)
แคตตาล็อก ผลงาน วีดิโอ เป็นต้น
เป็นสมาชิก Thaitrade.com
หากได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามเงือนไข/ หลักเกณฑ์การเข้าร่วมงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ