ความสนใจสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกิดจากความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลกในทุกวันนี้  ใน EP นี้ จะไปเจาะเทรนด์ความต้องการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในญี่ปุ่น ประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังว่ามีแนวโน้มอย่างไร

 

Host:   นภัสชล วัฒนานุกูล หัวหน้ากลุ่มงานญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย

Guest:   ฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 

 

ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น