กระแสรักสุขภาพมาแรงไปทั่วโลก ส่งผลให้อุตสาหกรรมยาและเครื่องมือแพทย์เติบโตขึ้นในทุกภูมิภาค รวมถึงในประเทศเคนยา พี่ใหญ่ของแอฟริกาตะวันออก ที่ยังต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้ากลุ่มนี้ในสัดส่วนเกินครึ่ง จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะส่งออกสินค้าที่มีศักยภาพไปเจาะตลาดนี้

และขยายตลาดไปยังประเทศข้างเคียง

 

Host:   ประภา บุรณศิริ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ

Guest:   ณัฐพงศ์ เสนาณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา