ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวิภาพของอินเดีย กำลังจะทำให้ความต้องการสินค้าที่ผลิตจากวัสดุชีวภาพในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น  เป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการไทยสามารถขยายโอกาสทางการค้าในอินเดียได้มากขึ้น

EP. นี้ไปดูกันว่าสินค้าไทยที่จะเติบโตได้ในอุตสาหกรรมนี้คืออะไร


Host:  สุชญา สิทธิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

Co-Host:  ตวงพร พัฒนกิจเจริญชัย นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ