เมื่อการขนส่งทั่วโลกกำลังเริ่มเปลี่ยนจากการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันไปสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
เพราะเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลาดขนาดใหญ่ในอาเซียนอย่างอินโดนีเซียก็มี
การวางแผนเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเช่นกัน  EP นี้ จะพาไปเจาะลึกกันว่า
อนาคตของตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในอินโดนีเซียจะเป็นไปในทิศทางใด
 
Host:   รชานนท์ เจริญผล นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
Co-Host:   กานต์กุลยา อุดมมหันติสุข นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ