เมื่อแนวคิดของสินค้า BCG สอดคล้องกับแนวทางการบริโภคของจีน ที่สนับสนุนให้เลือกใช้สินค้าคุณภาพ ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ถือเป็นโอกาสของสินค้า BCG ที่มีศักยภาพของไทยจะได้ขยายการส่งออกเข้าสู่ตลาดจีน สินค้าอะไรบ้างที่มีโอกาสถูกใจชาวจีน ติดตามได้ใน EP นี้

 

Host:   ปิยะริดา กิตติวรกาล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กลุ่มงานภูมิภาคจีน

Guest:  ชนิดา อินปา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน