แอฟริกาเป็นภูมิภาคที่ผู้ประกอบการไทยให้ความสนใจเข้าไปลงทุนและขยายตลาด

เพราะโอกาสที่เปิดกว้าง ศักยภาพทางเศรษฐกิจ และฐานผู้บริโภคที่ดึงดูดใจ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ตลาดนี้

จะเต็มไปด้วยโอกาส แต่ก็มาพร้อมความเสี่ยงที่เราต้องรู้เท่าทันและบริหารจัดการให้ดี

 

Host:   ลักษมี ศิลาลิขิต นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

Guest:  คุณอรรถชัย วรกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย ประเทศแอฟริกาใต้