เศรษฐกิจของไนจีเรียพึ่งพาภาคเกษตรกรรมค่อนข้างมาก
ดังนั้น การเปิดตัวโรงงานปุ๋ย
ขนาดใหญ่ที่เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยี
จึงเข้ามาช่วยเพิ่มผลผลิต ลดการพึ่งพาการนำเข้า
ลดการไหลออกของเงินตรา
ทำให้มีผลผลิตมากเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ
และนำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารในที่สุด
Host: คุณลักษมี ศิลาลิขิต นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
Guest: คุณสุพัฒน์ สระน้อย
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา
ประเทศไนจีเรีย