ในแอฟริกาตะวันออก “เคนยา” คือตลาดจำหน่ายรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง
แม้อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในเคนยาจะมีขนาดไม่ใหญ่นัก แต่รัฐบาลเคนยาก็มีนโยบายส่งเสริม
ให้เกิดการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ในอนาคต EP นี้ไปดูความเป็นเป็นได้และโอกาสของธุรกิจไทย
กับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในเคนยากับบทสัมภาษณ์ สคต.ไนโรบี
Host: คุณประภา บุรณศิริ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ
Guest: คุณณัฐพงศ์ เสนาณรงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา