เดนมาร์กและสวีเดนประเทศที่น่าอยู่อันดับ 2 และ 3 ของโลกในปี 2022
ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ความสำคัญกับการบริโภคอาหารที่ผลิตมาโดยกระบวนการที่รักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตร ไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีการตัดต่อพันธุกรรม และให้ความมั่นใจว่า ดีเยี่ยมต่อสุขภาพ ทำให้ตลาดสินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์ในทั้งสองประเทศยังเติบโตได้
แม้ในช่วงโควิด และเป็นหนึ่งในโอกาสของสินค้าเกษตรอินทรีย์จากไทย
Host: คุณเทพอัปสร หนูนิ่ม นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
Guest: คุณปิตินันทน์ สมานวรวงศ์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน
ประเทศเดนมาร์ก