เมื่อกลุ่มประชากรชาติพันธุ์ ASIAN Canadian
ในแคนาดาขยายตัวขึ้น
ทำให้ตลาดข้าวไทยเติบโตตามไปด้วย
เพราะคนเหล่านี้ทานข้าวเป็นหลักและชื่นชอบคุณภาพของข้าวไทย
แต่การแพร่ระบาดของโควิด-19
ก็เข้ามาท้าทายตลาดข้าวไทยในแคนาดา มาติดตามกันว่า
สถานการณ์ข้าวไทยในช่วง Post-Covid จะเป็นอย่างไร
ติดตามได้จากบทสัมภาษณ์ สคต.โทรอนโต
Host: คุณเกศกนก ศรีพุทธางกูร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
Co-Host: คุณวิวรรณ ศรีรับสุข
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต
ประเทศแคนาดา