EP.นี้เนื้อหาสุดคุ้ม มัดรวมตลาดเด่นในเมืองหลักของจีน ทั้ง “กว่างซี-หนานหนิง”
ที่มีทำเลเอื้อต่อการขนส่งทั้งทางบก น้ำ อากาศ จึงเหมาะจะเป็นตลาดส่งออกผลไม้ที่สำคัญของไทย
และ “ชิงต่าว” ที่เป็นแหล่งนำเข้ายางพาราอันดับหนึ่งของโลก และเป็นคู่ค้านัมเบอร์วันของไทย
ติดตามได้ในบทสัมภาษณ์ สคต.หนานหนิง และ สคต.ชิงต่าว
Host: คุณปิยะริดา กิตติวรกาล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
Co-Host: คุณวรรณลดา รัตนพานิช
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง
และ คุณชนิดา อินปา
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน