หลังเผชิญหน้ากับโควิด-19 มากว่า 2 ปี ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของมาเลเซีย
มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่บ้าง ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพ
และเน้นความสะดวกสบายมากขึ้น ทำให้ตลาดอาหารบรรจุหีบห่อ (package food)
เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ติดตามรายละเอียดได้จากบทสัมภาษณ์ สคต.กัวลาลัมเปอร์
Host: คุณรชานนท์ เจริญผล นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
Co-Host: คุณวรวรรณ วรรณวิล
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย