EP.นี้พาไปสำรวจตลาดเวียดนามเหนือ เพื่อเจาะใจผู้บริโภคที่ขึ้นชื่อว่ามี Brand Loyalty สูง 
พร้อมอัพเดทพฤติกรรมผู้บริโภคชาวเวียดนามที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะการขยายตัวของสังคมเมืองและ
การมีกลุ่มหนุ่มสาวชนชั้นกลางเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
เพื่อมองหาโอกาสให้กับสินค้าไทย กับบทสัมภาษณ์ สคต.ฮานอย

 

Host:  คุณรชานนท์ เจริญผล นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
Co-Host:  คุณธนียา ฟูเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม