อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในพี่ใหญ่ของกลุ่มอาเซียน ที่โดดเด่นเรื่องธุรกิจ e-Commerce
และเป็นแหล่งรวม Startup ระดับโลก ประกอบกับแรงสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
ทำให้ตลาด e-Commerce อินโดนีเซียเติบโตขึ้นเรื่อยๆ แล้วผู้ประกอบการไทยจะคว้าโอกาสนี้ได้อย่างไร 
ติดตามได้จากบทสัมภาษณ์ สคต.จาการ์ตา ใน EP นี้

 

Host:  คุณกานต์กุลยา อุดมมหันติสุข นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
Co-Host:  คุณภรภัทร พันธ์งอก
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย