การเปิดเส้นทางรถไฟลาว-จีน จะส่งผลต่อโอกาสทางการค้าของไทยเราแค่ไหน มีธุรกิจอะไรบ้างที่สามารถไปต่อยอดและเชื่องโยงเส้นทางการค้าได้ เมื่อมองเห็นโอกาสในเส้นทางนี้แล้วไม่อยากให้รอช้า ไปร่วมค้นหาด้วยกันใน EP นี้

 

Host:  คุณรชานนท์ เจริญผล นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
Co-Host:  คุณกานต์กุลยา อุดมมหันติสุข นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ