อินเดีย…เป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ ที่มีตัวเลขการค้าเติบโตต่อเนื่อง
และเรายังได้เปรียบดุลการค้าจากตัวเลขส่งออกที่เพิ่มขึ้น แต่เมื่ออินเดียเริ่มประกาศใช้นโยบายพึ่งพาตนเอง ไทยจะแก้เกมอย่างไร เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน EP.นี้มีคำตอบ 

 

Host:   คุณสุชญา สิทธิไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Co-Host:  คุณอาทิตยา อุยะเสถียร นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ