SS2 I EP28 “โอกาสของข้าวไทยในตลาดแคนาดา”

ข้าวไทยถือเป็นสินค้าส่งออกที่มีศักยภาพในตลาดแคนาดาและยังคงมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องจากอานิสงค์ของนโยบาย Immigration Policy ที่ทำให้มีคนต่างชาติเข้ามาอาศัยในแคนาดามากขึ้น รวมถึงกลุ่มคนรักสุขภาพที่เพิ่มจำนวนขึ้นแต่ก็มีปัจจัยฉุดรั้งจากโควิดและต้นทุนการขนส่งที่แพงขึ้น ผู้ประกอบการจะแก้เกมอย่างไร และภาครัฐจะมีการสนับสนุนอย่างไร ติดตามได้ใน EP.นี้

โดย Host: คุณจิรกานต์ เพชรชาติ (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2)
และ Guest: คุณธนกฤต เหลืองอาสนะทิพย์ (ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต ประเทศแคนาดา)

#DITP #OMD2 #Trademarket #เจาะตลาดการค้า #ส่งออก #สพต2 #ฟีลเอ็กซ์คลูซีฟ

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *