SS2 I EP12 “E-Commerce ในอิตาลี โตต่อเนื่องจากโควิด-19”

ธุรกิจ E-Commerce ในอิตาลีเติบโตสูงขึ้นในช่วงล็อคดาวน์จากโควิด-19 และมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง ผู้ประกอบการไทยจึงต้องเตรียมพร้อมทุกมิติ ทั้งเรื่องสินค้า Marketplace การตลาด โลจิสติกส์ และระบบชำระเงิน เพื่อรุกตลาด E-Commerce ให้ตรงเป้าหมาย

โดย Host: คุณประภา บุรณศิริ (หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ)
และ Co-Host: คุณลักษมี ศิลาลิขิต (นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ)

#DITP #OMD2 #Trademarket #เจาะตลาดการค้า #ส่งออก #สพต2 #ฟีลเอ็กซ์คลูซีฟ

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *