1. ลักษณะโดยรวมของการใช้ Social Media ของคนอเมริกันและนักการตลาด

 • ร้อยละ 82 ของคนอเมริกันอายุระหว่าง 18 – 49 ปี ใช้ Social Media อย่างน้อย 1 ช่องทาง (Pew Research Center) ช่องทางการตลาดที่สำคัญสูงสุดที่นักการตลาดใช้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย คือ Social Media การวิจัยเป้าหมายผู้ใช้ Social Medial ของนักการตลาดในปี 2021 พบว่า ร้อยละ 84 ของนักการตลาดตั้งเป้าหมายไปที่กลุ่ม Millennials รองลงมาคือ Gen X (ร้อยละ 52), Gen Z (ร้อยละ 22) และ Baby Boomers (ร้อยละ 14) นักการตลาดส่วนใหญ่ระบุว่า การสร้างคอนเทนต์ที่เป็นวีดิโอสั้น ๆ ได้รับความนิยมบริโภคมากที่สุดในกลุ่ม Gen X, Millennials, และ Gen Z (HubSpot Blog Research, 2021)

2. ลักษณะทั่วไปของผู้ใช้ Facebook

 • Facebook เป็นเครือข่าย Social Medial ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกและในทุกกลุ่มประชากร (HubSpot Blog Research 2021) ประมาณการว่าแต่ละเดือนมีผู้เข้าใช้มากกว่า 2,000 ล้านราย (Statista) ระยะเวลาที่ใช้เฉลี่ย 19.5 ชั่วโมงต่อเดือน
 • ปัจจุบันสหรัฐฯ มีผู้ใช้ประมาณ 193.9 ล้านคน (Statista) มากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากอินเดีย ส่วนใหญ่ของผู้ใช้เป็นกลุ่ม Millennials เพศชายอายุระหว่าง 25  – 34 ปี

3. ลักษณะทั่วไปของผู้ใช้ Instagram

 • Instagram เป็นอีก Social Media ที่ได้รับความนิยมในทุกกลุ่มประชากร คาดการณ์ว่าในปี 2022 จะมีผู้ใช้ 1,100 ล้านคนทั่วโลก (eMarketer) แต่ละวันจะมีผู้ใช้มากกว่า 500 ล้านรายขึ้นไป (Instagram) ระยะเวลาที่ใช้เฉลี่ย 10.3 ชั่วโมงต่อเดือน
 • สหรัฐฯ มีจำนวนผู้ใช้ Instagram ประมาณ 157.1 ล้านคน มากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากอินเดีย มีการโพสต์ Instagram มากที่สุดในโลกในปี 2020 สถานที่ (Location) ที่มีผู้ใช้ Instagram มากที่สุดในโลกในปี 2020 และ 2021 คือ Los Angeles, California (Mention + Hubspot) กลุ่มผู้ใช้หลักคือ ผู้บริโภคเพศชายและหญิงที่อายุระหว่าง 18 – 34 ปี กลุ่มที่ใช้ Instagram น้อยที่สุดคือกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป (Statista)

4. ลักษณะโดยทั่วไปของผู้ใช้ Twitter

 • ประมาณการณ์ว่าในปี 2021 จะมีจำนวนผู้ใช้ Twitter ทั่วโลก 320 ล้านคน (Statista) ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ประมาณ 5.6 ชั่วโมงต่อเดือน (Hootsuite)
 • สหรัฐฯ มีผู้ใช้ Twitter มากที่สุดในโลก ประมาณ 77 ล้านคนหรือ 1 ใน 4 ของประชากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 29.6) เป็นเพศชาย (Statista) ร้อยละ 65 เป็นกลุ่มอายุระหว่าง 18 – 29 ปี ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 27) อาศัยอยู่ในเขตที่มีประชากรหนาแน่น-Urban ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 34) มีรายได้เกินกว่า 75,000 เหรียญฯ ต่อปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นคนกลุ่ม upper middle class (Pew Research Center)

5. ลักษณะโดยทั่วไปของผู้ใช้ TikTok

 • มีผู้ใช้ TikTok ทั่วโลกประมาณ 1,000 ล้านคนต่อเดือน (Influencer Marketing Hub) ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุน้อย ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ประมาณ 13.3 ชั่วโมงต่อเดือน (Hootsuite)
 • สหรัฐฯ เป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ใช้ TikTok สูงเป็นอันดับ 2 รองจากจีน ร้อยละ 25 ของคนอเมริกันที่ใช้อายุประมาณ 10 – 19 ปี หรือกลุ่ม Gen Z (Statista) ที่มีรายได้ต่ำที่ระหว่าง 30,000 – 50,000 เหรียญฯ ต่อปี (Pew Research Center)
 • TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมจากนักการตลาดสูงเป็นอันดับ 2 รองจาก YouTube ในการใช้สร้าง Social Media Community เพื่อทำการตลาดสินค้า (HubSpot Blog Research, 2021)

6. ลักษณะโดยทั่วไปของผู้ใช้ YouTube

 • ทั่วโลกมีผู้ใช้ YouTube ประมาณ 2,000 ล้านคน ตั้งแต่ Gen Z ไปจนถึง Baby Boomers ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้บน YouTube ประมาณ 23.2 ชั่วโมงต่อเดือน สูงกว่าที่ใช้บน Facebook, Instagram, TikTok และ Twitter ทั้งนี้เพราะวีดิโอที่ฉายบน YouTube มีระยะเวลานานกว่า การใช้ทั่วโลกที่เป็นบน mobile เกินกว่าร้อยละ 25 YouTube จึงเป็นแพลตฟอร์มอันดับ 1 ที่นักการตลาดใช้สร้าง Social Media community สำหรับทำการตลาดสินค้า (HubSpot Blog Research, 2021และเป็นเว็บไซต์ที่มีคนเข้าชมมากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจาก Google (Hootsuite)
 • ร้อยละ 15 ของผู้โพสวีดิโอลง YouTube ทั่วโลกมาจากสหรัฐฯ (Alexa) ร้อยละ 81 ของคนอเมริกันใช้ YouTube ในปี 2020 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2019 และมีอัตรการเติบโตที่สูงที่สุดในหมู่แพลตฟอร์มที่เป็น Social Media (Pew Research Center)   ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 49) ของคนอเมริกันที่อายุเกิน 65 ปี ใช้ YouTube เปรียบเทียบกับ Instagram (ร้อยละ 13) Twitter (ร้อยละ 7) และ TikTok (ร้อยละ 4) กลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุด (ร้อยละ 21.2) ของการโฆษณาใน YouTube คือคนอเมริกันอายุระหว่าง 25 – 34 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 35 – 44 ปี (Hootsuite)

7. ลักษณะทั่วไปของผู้ใช้ LinkedIn

 • LinkedIn เป็น Social Media อันดับ 1 สำหรับ B2B ในปี 2021 มีผู้ใช้ทั่วโลกประมาณ 774 ล้านคน (Statista) ใน 200 ประเทศ (LinkedIn) ร้อยละ 56 เป็นเพศชายและร้อยละ 43.1 เป็นเพศหญิง (Statista) เกินกว่าร้อยละ 75 ของผู้ใช้อยู่นอกประเทศสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ของผู้ใช้มีอายุระหว่าง 25 – 34 ปี (DataReportal) อยู่ในกลุ่มคนหนุ่มสาวที่เพิ่งเข้าสู่อาชีพและมีหน้าที่ตัดสินใจในการทำธุรกิจ
 • ผู้ใช้ในสหรัฐฯ มีจำนวนมากที่สุดหรือประมาณ 146 ล้านคนหรือร้อยละ 21 ของผู้ใช้ทั่วโลก (Statista) ร้อยละ 51 มีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เกินกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ใช้มีรายได้มากกว่า 75,000 เหรียญฯต่อปี ร้อยละ 12 มีรายได้ไม่ถึง 30,000เหรียญฯ ต่อปี (Pew Research Center)
 • การใช้ LinkedIn มีการเติบโตในระดับต่ำกว่า Social Media อื่น ๆ

8. ลักษณะทั่วไปของผู้ใช้ Reddit

 • ผู้ใช้ Reddit ทั่วโลกประมาณ 430 ล้านคน (Statista) ในปี 2021 จำนวนผู้ใช้เติบโตร้อยละ 14.4 (eMarketer) ส่วนใหญ่  (ร้อยละ 62.8) เป็นเพศชาย และร้อยละ 37.2 เป็นเพศหญิง
 • ในปี 2020 ร้อยละ 18 ของผู้ใช้ Internet ในสหรัฐฯ ใช้ Reddit เพิ่มขึ้นจากปี 2019 ร้อยละ 7 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Millennials ร้อยละ 36 เป็นคนอายุระหว่าง 18 – 29 ปี ร้อยละ 3 เป็นคนที่อายุเกินกว่า 65 ปี (Pew Research Center) ประมาณร้อยละ 2 เป็นกลุ่ม Gen Z (eMarketer) ร้อยละ 21 ของผู้ใช้อยู่ในเขต suburban ร้อยละ 46 ของการใช้ Reddit.com ในสหรัฐฯ เกิดขึ้นบน desktop (SimilarWeb) การใช้ Reddit มีการเติบโตอย่างมากเช่นเดียวกันกับการใช้ YouTube เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ Social Media อื่น ๆ

9. ลักษณะทั่วไปของผู้ใช้ Snapchat

 • ผู้ใช้ทั่วโลกประมาณ 306 ล้านคน ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้เกินกว่า 30 นาทีต่อวัน (Snapchat)
 • ร้อยละ 25 ของผู้ใช้ internet ในสหรัฐฯใช้ Snapchat ร้อยละ 65 ของผู้ใช้อายุระหว่าง 18 – 29 ปี เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ร้อยละ 59 ของผู้ใช้เช็ค Snapchat ทุกวัน (Pew Research Center)

ที่มา: MarketScreener: “HubSpot: Social Medial Demographics for Marketers in 2022”, December, 2021

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์และการเติบโตของการใช้ Social Media ทำให้ Social Media กลายเป็นเครื่องมือการตลาดสำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อใช้เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีค่าใช้จ่ายต่ำและมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมายจำนวนมากทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว สามารถสร้างการรับรู้ทั้งในตัวสินค้า แบรนด์ หรือแหล่งที่มาของสินค้าได้อย่างชัดเจน และมีแนวโน้มจะให้ประสิทธิผลและมีอิทธิพลต่อการค้าระหว่างประเทศในด้านการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก ไม่เฉพาะที่เป็นการค้าทางออนไลน์ แต่อาจรวมถึงการใช้ประโยชน์ในการนำเสนอสินค้า ทำให้สินค้าไทยที่วางขายอยู่ในช่องทางการค้าทั่วไป (traditional/physical channel) เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

ผู้ประกอบการไทยจึงควรพิจารณาเลือกใช้ Social Media เป็นเครื่องมือและช่องทางการนำเสนอและประชาสัมพันธ์สินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้ในแต่ละแพลตฟอร์มมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน การระบุตัวตนที่ชัดเจนของสินค้า/แบรนด์ให้คู่ค้าได้ทราบถึงใจความและจุดเด่นสำคัญของสินค้า/แบรนด์จึงจำเป็นและมีความสำคัญสูงสุด ดังนั้น การสร้างคอนเทนต์/สื่อประชาสัมพันธ์ที่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ดีคือวีดิโอที่มีเนื้อหาโฆษณาสินค้าในระยะเวลาสั้นๆ (สำหรับ YouTube เฉลี่ยประมาณ 11.7 นาที สำหรับ TikTok ระหว่าง 15 – 60 วินาที และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มเป็น 3 นาที) ทั้งนี้ อาจพิจารณาเลือกใช้ Influencer ที่ตอบโจทย์กับการเจาะกลุ่มเป้าหมายหมายของสินค้าควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้การนำเสนอและประชาสัมพันธ์สินค้าไทยมีผลลัพธ์ที่น่าพอใจและมี impact มากขึ้น

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส (ธันวาคม 2564)

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2