DITP Overseas:
Online Seminar Form
สำหรับบุคคลทั่วไป

สมัคร Online Seminar บุคคลทั่วไป วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2564
ชื่อผู้เข้าร่วม
ชื่อผู้เข้าร่วม
First
Last

กิจกรรม Online Seminar ที่ต้องการเข้าร่วม

วันที่ 17 สิงหาคม 2564
วันที่ 18 สิงหาคม 2564
วันที่ 19 สิงหาคม 2564
หากได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามเงือนไข/ หลักเกณฑ์การเข้าร่วมงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ