แม้ซาอุดีอาระเบียจะเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันและมีน้ำมันสำรองเป็นจำนวนมหาศาล แต่ซาอุดีอาระเบียก็ตระหนักถึงความสำคัญของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงได้รวมแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้ชื่อ Saudi Green Initiative (SGI) โดยมุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานสะอาด และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสร้างอนาคตสีเขียว และพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีของคนรุ่นต่อไป โดยซาอุดีอาระเบียตั้งเป้าจะเป็นประเทศชั้นนำของโลกในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม


แผนงานและโครงการส่วนใหญ่ของ SGI เป็นการพัฒนาพลังงานสะอาด ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานไฮโดรเจน รวมไปถึงการปกป้องทรัพยากรทางทะเล สัตว์น้ำและชายฝั่ง ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ท้าทาย เนื่องจากภูมิประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นทะเลทรายและแห้งแล้ง แต่ซาอุดีอาระเบียยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแผ่นดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวจนได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ในด้านการผลิตพลังงานทดแทน และได้อันดับที่ 20 ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการจัดอันดับ Green Future Index ของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์ หรือ MIT


SGI จึงไม่ใช่เพียงแค่แผนพัฒนาและปกป้องสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นการนำพาซาอุดีอาระเบียไปสู่ประเทศเศรษฐกิจสีเขียว และเป็นโอกาสในการพัฒนาการลงทุน ของภาคเอกชนทั้งในประเทศและนอกประเทศที่จะอาศัยความรู้ความเข้าใจของคนรุ่นใหม่ เพื่อนำมาพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป


แผนงานและโครงการต่าง ๆ ของ SGI เมื่อเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติแล้ว แต่ละโครงการมีความต้องการสินค้า บริการ และธุรกิจหลากหลาย ซึ่งตรงกับศักยภาพและความสามารถ ของประเทศไทย อาทิ ต้นไม้ วัสดุเพื่อการเพาะปลูก อุปกรณ์ Solar Cell การสร้างฟาร์มเพาะปลูก การสร้างสวนสาธารณะ ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพลังงานทดแทน คาดว่าหลังจากนี้ สินค้าและธุรกิจของไทยจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตามแนวทาง Saudi Green Initiative มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditip-overseas.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์