แบบสำรวจความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
DITP Overseas OBM

วันที่ 7-8 กันยายน 2564

แบบประเมินผล OBM SEP21

1. ข้อมูลของท่าน

2. ข้อมูลคู่เจรจา

ราย
ราย

3. ความเหมาะสม / พอใจจากการจัดทำนัดหมาย

3.1 ท่านได้พบลูกค้าเป้าหมายของท่านหรือไม่
3.2 ท่านได้รับประโยชน์จากการจัดนัดหมายเพียงใด
3.3 ระยะเวลาที่นัดหมายให้พบกับลูกค้า
3.4 ท่านคิดว่าลูกค้ามีความพึงพอใจที่ได้พบกับบริษัท / สินค้าของท่านอย่างไร

4. ผลการเจรจาการค้า : มูลค่า (เหรียญสหรัฐฯ)

5. ท่านคาดว่าจะมีผลต่อเนื่องจากการนัดหมายเจรจาการค้าหรือไม่ / อย่างไร

ผลต่อเนื่องที่คาด

6. ประเทศคู่แข่งที่สำคัญ

7. อุปสรรคทางการค้าของท่านคือ

โปรดระบุอุปสรรคของท่าน

8. ความเห็น / ข้อเสนอแนะ