International Institute for Management Development (IMD) สถาบันการศึกษาด้านธุรกิจ ของสวิตเซอร์แลนด์ได้รายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอิสราเอล จากอันดับที่ 25 ในปี 2565 ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 23 ในปี 2566 ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว จากจำนวน 64 ประเทศ


โดยสถาบันวิจัย IMD ตั้งข้อสังเกตว่า อิสราเอลต้องรับมือกับความท้าทายต่อไปนี้เพื่อปรับปรุงสถานะของตนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ในการเพิ่มผลผลิตในระบบเศรษฐกิจในด้านการค้าและบริการ รวมถึงการลดขั้นตอนของระบบราชการในภาครัฐ เพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการศึกษา การคมนาคม และการแข่งขันในภาคธุรกิจ


อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการไทยมีความประสงค์ที่จะส่งออกมายังอิสราเอล ควรศึกษาขั้นตอนและกฎระเบียบการค้าของประเทศอิสราเอล รวมทั้ง อาจหาช่องทางการเข้าสู่ตลาดผ่านการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า การติดต่อนำเสนอสินค้ากับผู้นำเข้า ตัวแทนจำหน่าย หรือการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์


ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditp-overseas.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ