Host : คุณประภา บุรณศิริ (หัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการ)
Guest : คุณวิทยากร มณีเนตร (รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และรักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์)
Guest : คุณจิรกานต์ เพชรชาติ (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2)

เจาะลึกกลยุทธ์และภารกิจ ของสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2  ที่จะทำให้ไทย มีกลุ่มผู้ส่งออกที่แข็งแกร่ง สามารถร่วมธุรกิจระดับท็อปของโลก

#DITP  #OMD2 #Trademarket #เจาะตลาดการค้า #ส่งออก #สพต2 #ฟีลเอ็กซ์คลูซีฟ