messageImage_1662349309930
ยุโรปเป็นทวีปที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตมากที่สุด โดยเฉพาะอิตาลีเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น มีการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์มากที่สุด การตลาดออนไลน์ในอิตาลี มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดีย ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า เพิ่มโอกาสความสำเร็จ จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับการค้าระหว่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการไทย #MOC #DITP #OMD #tradeopportunities #Italy