แบบสำรวจ Social Media
DITP Overseas

FB Survey
1. ชื่อ
1. ชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
3. เพศ
4. อายุ
5. วุฒิการศึกษา
6. อาชีพ
7. ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร (เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ)
8. ความถี่ในการเข้ารับชมข่าวสาร
9. ท่านใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คช่วงเวลาใด
10. เนื้อหาที่สนใจ (เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ)
โปรดระบุชื่อโครงการของ สพต. 2 ที่ท่านสนใจ
10. ข้อมูลการค้าที่ท่านได้รับจากช่องทางการสื่อสารของ สพต. 2 มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่านได้จริงหรือไม่
11. เนื้อหาข้อมูลของ สพต. 2 มีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด