แบบสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์ DITP Overseas

แบบประเมินเว็บไซต์
1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษา
4. อาชีพ
5. เนื้อหาข้อมูลในเว็บไซต์มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
6. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารมีความเหมาะสม น่าสนใจ ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
7. การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง จัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหา อ่านแล้วเข้าใจ
8. ความสะดวกในการหาข้อมูลและความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์
9. รูปแบบ สีสัน ในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย