messageImage_1662349795894
สหรัฐอเมริกา จัดเป็นประเทศที่มีฐานผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก และหลากหลาย นับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอุปโภคบริโภค เราจึงรวบรวมบทวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้มีความเข้าใจ และพัฒนาต่อยอดการค้า และทำการเจาะตลาดสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน เพิ่มมูลค่าการค้าไทยต่อไปในอนาคต
  
___________________________________________
 Website : http://ditp-overseas.com
 Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
 Youtube : https://bit.ly/36fT76e #DITP #OMD2

#สพต2 #TradeInformation #USA #ConsumerTrend