DITP เดินหน้าโชว์ศักยภาพไทย ฝ่ากระแส COVID ผ่านการสัมมนาแบบ Webinar หวังดึงเม็ดเงินลงทุนจากนักธุรกิจแดนกระทิง

           กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้โอกาสแสดงศักยภาพทางการค้าและการลงทุนของไทย ผ่านการเสวนาออนไลน์ (Webinar) กับหอการค้าในสเปน เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน พร้อมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์

          สำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมาดริด ร่วมเสวนาออนไลน์กับหอการค้าจังหวัดอัลเมเรีย แคว้นอันตาลูเซีย เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างอัลเมเรีย และประเทศในเอเชีย หัวข้อ Business Expansion in Asia จัดโดยหน่วยงานส่งเสริมการค้า IMEX impluso Exterior  โดยมีผู้ร่วมเสวนาจาก 5 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไทย และบังคลาเทศ ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2564 โดยประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเดียวที่ได้รับเวลาพิเศษเพื่อบรรยายศักยภาพของไทยด้านการค้าการลงทุน และปัจจัยที่เอื้อต่อการค้าการลงทุน ตลอดจนโอกาสในการดำเนินธุรกิจกับประเทศสเปน โดยเฉพาะผู้ประกอบการชาวสเปนในแคว้นอันดาลูเซีย

          สำนักส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ กรุงมาดริดได้ทำการนำเสนอภาพรวมของไทยที่มีศักยภาพเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอาเซียน มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมระบบสาธารณูปโภคเชื่อมต่อเส้นทางขนส่งไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศจีน นอกจากนี้ ไทยยังเป็นผู้ส่งออกสินค้ารายสำคัญของโลก โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหาร มีความก้าวหน้าในธุรกิจบริการหลายประเภทได้แก่ ดิจิทัลคอนเทนต์ การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และยังมีศักยภาพในการแข่งขันจากการเป็นสมาชิกประชาคม ASEAN แลการทำข้อตกลง FTA กับประเทศต่างๆ รวมถึง RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership)

         นอกจากนี้ สำนักส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ กรุงมาดริด ยังได้เชิญฝ่ายเศรษฐกิจของสถานเอกอัครราชฑูตสเปนประจำประเทศไทย ร่วมให้ข้อมูลด้านการนำเข้า และการลงทุนของผู้ประกอบการสเปนไปยังประเทศไทย และทำการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกรม โดยเฉพาะกิจกรรมเกี่ยวกับอาหาร เช่น งานแสดงสินค้า Thaifex และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในจังหวัดอัลเมเรียเป็นอย่างมาก โดยได้ดำเนินกิจกรรมจับคู่ธุรกิจให้กับผู้ประกอบการสเปนที่สนใจประกอบธุรกิจการค้ากับไทยรวมทั้งสิ้น 10 ราย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
28 พฤษภาคม 2564

         แคว้นอันดาลูเซียเป็นแคว้นใหญ่อันดับ 3 ของสเปน มีประชากรหนาแน่นที่สุดในประเทศ มีอุตสาหกรรมหลักคือ การท่องเที่ยว และภาคการผลิต โดยจังหวัดอัลเมเรีย เป็นพื้นที่เกษตรกรรมหลักของแคว้น เน้นทำการเพาะปลูกในเรือนกระจก (Greenhouse) และทำการส่งออกผลิตผลไปยังประเทศอื่นๆในยุโรปกว่า 70% โดยพืชผักที่มีชื่อได้แก่ มะเขือเทศ ฟักทอง พริก แตงกวา แตงโม รวมถึงผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และน้ำมันมะกอก ทั้งนี้ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ผู้ประกอบการสเปนเริ่มทำการค้ากับประเทศในเอเชีย และอาเซียนมากยิ่งขึ้น และมีความตื่นตัวในศักยภาพทั้งในด้านตลาด และแหล่งผลิตสินค้า/ วัตถุดิบที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ข้อตกลง FTA ไทย-ยุโรป จะเป็นหนึ่งในปัจจัยส่งเสริมการค้าระหว่างไทยและสเปน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สคต. มาดริด https://www.thaitradespain.com/ หรือโทรสายด่วน 1169

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *