DITP หนุนผู้ประกอบการใช้นวัตกรรมในการผลิตวัสดุทดแทนพลาสติกใช้แล้วทิ้งเจาะตลาดอิตาลีและสหภาพยุโรป

           

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หนุนผู้ประกอบการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการออกแบบเพื่อผลิตวัสดุทดแทนสินค้าพลาสติกใช้แล้วทิ้ง ตอบโจทย์แผนการปฏิบัติการเศรษฐกิจหมุนเวียนของสหภาพยุโรป ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

           สำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน รายงานว่า นับตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 สหภาพยุโรปได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยตั้งกรอบการดำเนินงานว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมดต้องสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ภายในปี พ.ศ. 2573 และลดขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อป้องกันและลดปริมาณขยะในทะเล และเป็นการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมทางเลือกการใช้วัสดุอื่นที่สามารถใช้ซ้ำได้ทดแทน โดยสินค้าที่จับตามองเป็นพิเศษได้แก่ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ก้านแคะหู ที่คนเครื่องดื่ม ก้านลูกโป่ง ภาชนะบรรจุอาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกย่อยสลายได้ด้วยออกไซด์ รวมถึงขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

           โดยประเทศอิตาลีมีมาตรการมุ่งเน้นให้ใช้พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ และมีมาตรการดำเนินการด้านภาษีที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ผลิตและผู้ประกอบการในด้านราคาสินค้า จึงนับเป็นโอกาสทางการค้าสำหรับผู้ประกอบการไทยที่สามารถเตรียมความพร้อมและพัฒนารูปแบบของสินค้าให้ตอบรับความต้องการของตลาด โดยอาศัยนวัตกรรมการออกแบบผสานกับภูมิปัญญาและวัสดุธรรมชาติของไทยมาปรับใช้ เช่น ภาชนะใส่อาหารที่ทำจากใบตอง หรือใบปาล์ม หลอดจากเยื่อชานอ้อย หรือก้านแคะหูจากไม้ไผ่ นอกจากนี้ ในสถานการณ์แพร่ระบาด ทำให้มีความต้องการบรรจุภัณฑ์ด้านอาหารสูงขึ้นมาก การศึกษาเพื่อนำนวัตกรรมการออกแบบมาต่อยอดภาชนะและเครื่องมือรับประทานอาหารในรูปแบบกระดาษที่ทนทาน หรือพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพได้ ก็จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าระหว่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง

            นอกเหนือจากการนำเอานวัตกรรมการออกแบบและภูมิปัญญาของไทยมาต่อยอดแล้ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ตราเครื่องหมายรับรองวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และที่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน หรือการรีไซเคิล ก็จะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าให้เกิดการยอมรับจากนานาประเทศ ช่วยเพิ่มมูลค่าทั้งแก่สินค้าและเพิ่มมูลค่าทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทยได้เช่นกัน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
2 มิถุนายน 2564