messageImage_1662350119448
โคลอมเบีย จัดเป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่ ที่มีการขยายตัวของเมืองใหญ่อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้วิถีการใช้ชีวิตของประชากรในเมืองเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงนี้รวมไปถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และความต้องการอาหารแปรรูป ก่อใ้ห้เกิดโอกาสทางการค้าสำหรับผู้ประกอบการไทยซึ่งขึ้นชื่อด้านอุตสาหกรรมอาหาร และเป็นแหล่งนำเข้าอาหารสำคัญของหลากหลายประเทศ เราจึงรวบรวมรายละเอียดเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทำการวิเคราะห์เพื่อเตรียมตัวขยายตลาดการค้าสากลเพิ่มเติมอย่างยั่งยืนต่อไป
___________________________________________
Website :
http://ditp-overseas.com
Facebook:
https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube :
https://bit.ly/36fT76e #DITP

#OMD2 #สพต2 #TradeInformation #Colombia #FoodIndustry