Healthy World คือชื่อเรียกกลุ่มผู้บริโภคที่นิยมสินค้าเพื่อสุขภาพ ซึ่งในสาธารณรัฐเช็ก ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีจำนวนมากขึ้น เห็นได้จากผลการสำรวจของ Nielsen Agency ในกลุ่มร้านค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านขายยาในสาธารณรัฐเช็ก พบว่าในปี 2563 ผู้บริโภคให้ความสนใจต่อสินค้าเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าประเภทผลไม้ สินค้าออร์แกนิกสำหรับเด็ก ตลอดจนกลุ่มอาหารเสริมที่มีวิตามิน ไฟเบอร์ และแร่ธาตุ โดยพบว่ายอดซื้อเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในเดือนมีนาคม 2563 และกลับมาเพิ่มสูงอีกครั้งในช่วงเดือนตุลาคม 2563 ต่อมา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในระลอกแรกและระลอกสองตามลำดับ
นอกจากยอดจำหน่ายสินค้าตามช่องทางออฟไลน์แล้ว ช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ก็มียอดสั่งซื้อสินค้าออร์แกนิกสูงขึ้นถึงร้อยละ 30 โดยเฉพาะสินค้าประเภท BIO สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมในอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืช และความต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์
จึงนับเป็นโอกาสทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการอาหาร ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นการเพิ่มคุณค่าทางสารอาหาร แร่ธาตุ วิตามิน ด้วยนวัตกรรมเพื่อโอกาสทางการค้าในกลุ่มที่มีกำลังซื้อและใส่ใจคุณค่าของผลิตภัณฑ์

ที่มาข้อมูล: “เทรนด์ใส่ใจสุขภาพในเช็ก โอกาสอาหารแนวสุขภาพและออร์แกนิก” โดยสคต. ณ กรุงปราก

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2