รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง งบประมาณ และการวางแผนแห่งชาติ เปิดเผยว่ารัฐบาลกลางได้ประกาศใช้ภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำอัดลมและเครื่องดื่มรสหวานทั้งหมดในอัตรา 10 ไนร่าต่อลิตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายใหม่ที่นำมาใช้ในพระราชบัญญัติการเงินซึ่งลงนามในกฎหมายโดยประธานาธิบดีมูฮัมหมัด บูฮารี เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2021 ควบคู่ไปกับร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรงบประมาณ ค.ศ. 2022 เพื่อนำรายได้มาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพของประชาชนและค่าใช้จ่ายที่สำคัญอื่นๆ รวมทั้งเป็นการไม่สนับสนุนให้มีการบริโภคน้ำตาลในเครื่องดื่มมากเกินไปซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพหลายประการ รวมทั้งโรคเบาหวานและโรคอ้วน

สำหรับภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำอัดลมและเครื่องดื่มรสหวานเป็นรูปแบบของภาษีที่เรียกเก็บจากการผลิต การอนุญาต และการขายสินค้าดังกล่าวภายในประเทศซี่งมีหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานได้ออกมาแสดงความคิดเห็น อาทิ (1) สมาคมผู้ผลิตแห่งไนจีเรีย ได้เตือนว่าการเรียกเก็บภาษีใหม่สำหรับเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำอัดลมและเครื่องดื่มรสหวานทั้งหมดนั้น จะเป็นผลเสียมากกว่าเนื่องจากจะเกิดการต่อต้านสินค้าที่ราคามีแนวโน้มสูงขึ้นส่งผลให้อุปสงค์ลดลงและการผลิตลดลงจึงอาจมีการตัดค่าใช้จ่ายโดยการลดการจ้างทำให้คนว่างงานมากขึ้นและส่งผลต่อไปยัง ผู้จัดจำหน่ายทั้งรายใหญ่รายย่อยทั่วประเทศที่จะสูญเสียรายได้จากการขายและนำไปสู่การสูญเสียรายได้ของรัฐบาลในการจัดเก็บภาษีอื่นได้น้อยลง เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้บริษัทผู้ผลิตสินค้าเครื่องดื่มฯ เป็นต้น และ (2) หอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองลากอส ได้เรียกร้องให้รัฐบาลกลางปกป้องผู้ผลิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำอัดลมและเครื่องดื่มรสหวานในประเทศจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจาบริษัทต่างชาติท่ามกลางต้นทุนการผลิตที่ สูงซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตใหม่กับสินค้าเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลฯ ดังกล่าว รวมทั้ง ยังเรียกร้องให้รัฐบาลห้ามการนำเข้าสินค้าเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ฯ จากต่างประเทศด้วยเพื่อปกป้องการผลิตภายในประเทศฯ

วิเคราะห์ผลกระทบ

การที่รัฐบาลไนจีเรียประกาศใช้ภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำอัดลมและเครื่องดื่มรสหวานเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายใหม่ที่นำมาใช้ใน พระราชบัญญัติการเงิน ค.ศ. 2021 โดยเรียกเก็บในอัตรา 10 ไนร่าต่อลิตรเพื่อนำรายได้มาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้ ผู้ส่งออกเครื่องดื่มไทยรับทราบข้อมูลไว้เพื่อเตรียมปรับตัวรับกฎระเบียบใหม่ซึ่งผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย/ผู้นำเข้าชาวไนจีเรียจะได้รับผลกระทบโดยตรง รวมถึงผู้ซื้อชาวไนจีเรียหากไม่สามารถหยุดบริโภคเครื่องดื่มเหล่านี้ก็แสดงว่ายอมรับการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าดังกล่าวที่จะเกิดมีขึ้น

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

1. การส่งออกสินค้าเครื่องดื่มของไทยโดยรวมไปยังประเทศไนจีเรียในปี 2564 (ม.ค.-พ.ย.) มูลค่าประมาณ 6.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งการประกาศใช้ภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ฯ 10 ไนร่าต่อลิตรของรัฐบาลไนจีเรียนั้นผู้ส่งออกไทยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงเนื่องจากภาษีสรรพสามิตเรียกเก็บกับสินค้าที่จัดจำหน่ายภายในประเทศซึ่งผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย/ผู้นำเข้าสินค้าได้รับผลกระทบไม่มากนักและเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ดังนั้น ผู้ส่งออก ไทยสามารถเจรจากับผู้นำเข้าชาวไนจีเรียหากได้ยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อต่อรองราคา และหาแนวทางที่เหมาะสมร่วมกันเพื่อรักษาพันธมิตรทางการค้าที่ดีต่อกันต่อไป

2. สินค้าเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำอัดลมและเครื่องดื่มรสหวานในตลาดประเทศไนจีเรียยังเติบโตได้อีกมากเนื่องจากจำนวนประชากรกว่าสองร้อยล้านคนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อีกอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การประกาศใช้ภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ฯ จึงไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าเครื่องดื่มใดๆของไทย และควรใช้โอกาสนี้นำเสนอความหลากหลายศักยภาพและคุณภาพของสินค้าเพื่อจูงใจให้มีการนำเข้าสินค้าเครื่องดื่มของไทยมากยิ่งขึ้น

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา (มกราคม 2565)
https://www.punchng.com
https://www.von.gov.ng/

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2