รัฐบาลกลางไนจีเรียได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนนโยบายการค้าแห่งชาติปี 2002 เพื่อให้แน่ใจว่ากรอบนโยบายการค้าใหม่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมากที่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันต่อแนวโน้มการค้าและเศรษฐกิจของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงจากวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินของโลกในปี 2008/2009 และผลกระทบด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมในช่วงสองปีที่ผ่านมาจากการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อวิธีการผลิตและการค้าของไนจีเรีย ทั้งนี้ คณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ธนาคารกลางของไนจีเรีย สมาคมผู้ค้าแห่งชาติไนจีเรีย คณะกรรมการกิจการองค์กร สำนักงานการเจรจาการค้าและศุลกากรไนจีเรีย เป็นต้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุนกล่าวว่าการทบทวนนโยบายตามแนวทางใหม่มีความสำคัญในการที่ไนจีเรียจะได้ใช้การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดความยากจนภายในประเทศ

ทั้งนี้ ไนจีเรียกำหนดนโยบายการค้าออกเป็นเอกสารครั้งแรกในปี 1989 แต่ได้มีการปรับแก้ไขภายหลังในปี 2002 และไม่ได้  มีการแก้ไขอีกเลยจนกระทั้งมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ไนจีเรียจะได้ปรับปรุงนโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศให้ทันยุคสมัยสามารถฟันฝ่าวิกฤตการณ์ต่างๆ และสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าฯ

ดังนั้น ไนจีเรียจึงมีความมุ่งมั่นอย่างมากในการทบทวนนโยบายการค้าเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกและสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างมีกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมและรักษาประสิทธิภาพทางการค้าของประเทศโดยการวางแนวนโยบายการค้าฉบับปรับปรุงใหม่ให้สอดรับกับลำดับความสำคัญตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาแห่งชาติฉบับปี 2021-2025 ของรัฐบาลฯ เช่น การสร้างเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองและยั่งยืน การขยายผลผลิตทางการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร การบรรลุความพอเพียงในพลังงานและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม การขยายการเติบโตทางธุรกิจการค้าและการอุตสาหกรรม การปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ การดูแลสุขภาพในราคาที่เหมาะสม การส่งเสริมการรวมตัวทางสังคมและลดความยากจน การสร้างระบบต่อต้านการทุจริตและปรับปรุงธรรมาภิบาล การสร้างความสามัคคีในชาติและการปรับปรุงความปลอดภัยให้ทุกคน การขยายการคมนาคมขนส่งและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อคิดเห็นของ สคต.         

นโยบายการค้าระหว่างประเทศที่ไนจีเรียใช้อยู่ในปัจจุบันค่อนข้างไปในทางกีดกันเนื่องจากต้องการปกป้องอุตสาหกรรมท้องถิ่นและขยายภาคส่วนยุทธศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเกษตรที่รัฐบาลยังคงจำกัดหรือสั่งห้ามการนำเข้าสินค้าบางประเภทอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ รัฐบาลยังยึดมั่นในนโยบายทดแทนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการผลิตภายในประเทศผ่านการอุดหนุน ภาษีศุลกากรและโควตา เป็นต้น ซึ่ง สคต.ฯ จะได้ติดตามการทบทวนนโยบายการค้าฉบับใหม่ว่าจะออกไปในแนวทางใดอย่างใกล้ชิดและรายงานให้ผู้ประกอบการไทยทราบต่อไป

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา (มีนาคม 2565)

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2