สืบเนื่องมาจากแนวโน้มการบริโภคข้าวที่เพิ่มขึ้นในตลาดสาธารณรัฐเช็ก รวมถึงการที่สาธารณรัฐเช็กไม่สามารถเพาะปลูกข้าวได้เอง จึงมีความต้องการนำเข้าข้าวเพื่อบริโภคภายในประเทศ เป็นโอกาสสำหรับผู้ผลิตและผู้ส่งออกข้าวของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวคุณภาพของไทยที่มีโอกาสในการขยายตลาด ข้อแนะนำสำหรับช่องทางการเจาะตลาดในสาธารณรัฐเช็ก ควรเป็นการติดต่อกับผู้นำเข้าในประเทศ ซึ่งจะเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าไปยังผู้ค้าปลีก ค้าส่ง กลุ่มธุรกิจบริการอาหาร และการติดต่อกับแผนกจัดซื้อของสำนักงานใหญ่ของห้างค้าปลีก/ค้าส่งต่างชาติที่มาดำเนินกิจการในสาธารณรัฐเช็ก

จากข้อมูลของผู้นำเข้าสินค้าข้าวจากประเทศในเอเชีย ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในผู้ส่งออกไทยและคุณภาพสินค้าข้าวไทยว่า เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด แต่อุปสรรคสำคัญเป็นเรื่องของราคาที่สูงกว่าประเทศอื่นในเอเชีย เนื่องจากประเทศคู่แข่งในเอเชียมีสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่สาธารณรัฐเช็กกำลังเผชิญกับผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ค่าขนส่งสูงขึ้นและต่อเนื่องมาจนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากภาวะเงินเฟ้อ ทำให้ผู้บริโภคต้องลดการใช้จ่าย และมองหาสินค้าทางเลือกที่ราคาถูกกว่า

นอกจากสินค้าข้าวหอมมะลิแล้ว ยังมีสินค้าข้าวชนิดใหม่ ๆ ที่น่าสนใจและมีโอกาสขยายตลาดในสาธารณรัฐเช็ก ได้แก่ สินค้าข้าวที่มีคุณลักษณะเฉพาะ อาทิ ข้าวไรซ์แบรี่ ข้าวกล้อง ในกลุ่มลูกค้าเฉพาะที่เป็นกลุ่มผู้บริโภคอาหารสุขภาพ อาหารออร์แกนิก จะให้ความสนใจสินค้ากลุ่มนี้ อีกทั้งยังมีกำลังซื้อ เนื่องจากเห็นความสำคัญในเรื่องคุณประโยชน์และคุณภาพของสินค้ามากกว่าเรื่องราคา ในอนาคตแนวโน้มของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพจะเพิ่มมากขึ้น โดยในปีนี้ ได้มีผู้นำเข้าข้าวกลุ่มไรซ์แบรี่ ข้าวออร์แกนิก เข้ามายังสาธารณรัฐเช็ก โดย สคต. ณ กรุงปราก ได้ร่วมมือกับผู้นำข้าวกลุ่มไรซ์แบรี่ ข้าวออร์แกนิกในงาน Festival Evolution ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2566

สำหรับแนวทางการเจาะตลาดสินค้าข้าวในสาธารณรัฐเช็ก ควรเน้นไปที่การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสินค้าข้าวไทย เพื่อสร้างความแตกต่างโดดเด่นของข้าวไทยและคุณภาพของข้าวไทย เนื่องจากผู้บริโภคในตลาดนี้ไม่คุ้นเคยหรือมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าข้าวน้อยมาก เนื่องจากไม่มีการเพาะปลูกข้าวภายในประเทศ ดังนั้น ผู้บริโภคจึงไม่สามารถทราบถึงความแตกต่างของข้าวชนิดต่าง ๆ สำหรับข้าวหอมมะลิของไทยนั้น เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องคุณภาพในกลุ่มลูกค้าร้านอาหาร โรงแรม Food services ดังนั้น การทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับห้างค้าปลีก อาทิ ให้ทดลองชิม การสาธิตการหุงข้าว การแจกตำราอาหารพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เกี่ยวกับลักษณะของข้าวไทย จะเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดความสนใจในสินค้าข้าวไทยมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ หากผู้ผลิตสามารถพัฒนาการผลิต บริหารจัดการลดต้นทุนในส่วนอื่น ๆ และยังคงคุณภาพของข้าวไทยหรือมีนวัตกรรมใหม่ ๆ จะยิ่งช่วยขยายโอกาสสำหรับสินค้าข้าวไทยในสาธารณรัฐเช็กได้ในระยะยาว รวมถึงสร้างการรับรู้และรู้จักข้าวไทยมากขึ้น สินค้าข้าวไทยจะมีศักยภาพและโอกาสทางการตลาดในอนาคต

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปราก รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditip-overseas.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปราก