การระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา ทำให้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งเล็กและใหญ่ที่ต้องปรับตัวทำธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการใช้จ่ายของผู้บริโภค โดยเฉพาะพฤติกรรมการช้อปปิ้ง ที่ผู้บริโภคหันไปใช้ช่องทางออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้หลายภาคธุรกิจ หลายแบรนต์ และร้านค้าปลีกต่างเริ่มปรับตัวที่จะลงมาเปิดตลาดต้านนี้อย่างจริงจัง

โตยรวมถึงตลาดสินค้าอาหารฮาลาล (Halal Food) ที่ได้ขยับจากการเป็นอาหารเฉพาะกลุ่มไปเป็นตลาดอาหารขนาดหลักมากขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรมุสลิมโลก อีกทั้งรูปแบบการพัฒนาสินค้าอาหารฮาลาลที่มีความหลากหลาย มีความทันสมัยที่มาพร้อมกับจุดเด่นต้านอาหารปลอดภัยและสะอาด จึงส่งผลให้อาหารฮาลาลกลายเป็นเทรนต์ที่มาแรงในช่วงไม่กี่ปีมานี้

สำหรับตลาดอาหารฮาลาลในแคนาดาพบการขยายตัวของสินค้ากลุ่มตังกล่าวเช่นกัน โดยมูลค่าตลาดปัจจุบันอยู่ที่ราว 1 พันล้านตอลลาร์สหรัฐ และมีจำนวนประชากรมุสลิมในแคนดาเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ต่อ ปี โดยผู้บริโภคจะจับจ่ายสินค้าฮาลาลจากช่องทางออนไลน์มากกว่ากลุ่มผู้ซื้ออาหารทั่วไป ซึ่งบริษัท Nourish Food Marketing จำกัด ไต้เผยผลสำรวจพฤติกรรมการจับจ่ายอาหารฮาลาลในแคนาดา จากการทำการสำรวจผู้บริโภคชาวมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมที่ซื้ออาหารฮาลาลจำนวนทั้งสิ้น 1,000 ราย ระบุว่า ร้อยละ 72 เลือกซื้อสินค้าอาหารฮาลาลผ่านช่องทางออนไลน์ หากเทียบกับสัดส่วนผู้บริโภคที่ซื้ออาหารออนไลน์ทั่วไปอยู่ที่เพียงร้อยละ 53 เนื่องจากพื้นที่ขายสินค้าในห้างค้าปลึกหลายแห่งที่จำกัด จึงทำให้ผู้ประกอบการอาหารฮาลาลหันมาทำการตลาดออนไลน์แทนการเช่าพื้นที่ขาย นอกจากนั้น ยังสามารถเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้น

ด้านคุณ Salima Jivraj ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีจากบริษัท Nourish Food Marketing จำกัด ได้แนะนำถึงโอกาสร้านค้าปลึกที่ควรเพิ่มจำนวนไลน์สินค้าอาหารฮาลาลในช่องทางการค้าออนไลน์ เห็นไต้จากบริษัท Meathead จำกัด ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ฮาลาลในรัฐออนทาริโอ ซึ่งได้มีการนำเสนอเมนูรายการอาหารฮาลาลใหม่ๆ ออกมา อาทิ เนื้อสเต็ก Tomahawk เนื้อเบอร์เกอร์วากิว เนื้ออบเจอร์กี้ เป็นต้น เพื่อเป็นการรองรับความต้องการผู้บริโภคอาหารฮาลาลที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน ผลการสำรวจยังพบว่า ร้อยละ 50 ของผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจกับตัวเลือกการจับจ่ายสินค้าอาหารฮาลาลในแคนาดามากขึ้น หากเทียบกับเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมาที่มีสัตส่วนผู้บริโภคร้อยละ 32 พอใจกับการจับจ่ายสินค้าอาหารฮาลาล อย่างไรก็ดี ผู้บริโภคในกลุ่มที่ยังไม่พอใจกับตลาดฮาลาลได้ให้เหตุผลในเรื่องของราคาอาหารฮาลาลที่สูง และช่องทางซื้อสินค้าที่ยังไม่แพร่หลายที่เป็นอุปสรรคต่อการจับจ่าย ดังนั้น จึงกลายเป็นสิ่งท้าทายที่ผู้ประกอบการต้องแก้ปัญหา เพื่อให้ตลาดสินค้าอาหารฮาลาลขยายตัวได้มากขึ้น

อย่างไรก็ดี เมื่อเทรนด์การบริโภคอาหารฮาลาลมาแรงขึ้น เราจึงได้เห็นผู้ประกอบอาหารผลิตอาหารรายใหญ่อย่าง Maple leaf Foods ผู้ผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปในแคนาดา รวมถึงห้างค้าปลีกรายหลัก อาทิ ห้าง Watmart ห้าง Costco เข้ามาสู่ตลาดฮาลาลมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยปัจจุบัน ห้าง Watmart ห้าง Costco ร่วมกับห้างค้าปลีก Iqbal Halal Food ที่จำหน่ายอาหารฮาลาลโดยเฉพาะ ถือครองสัดส่วนตลาดฮาลาลในเมืองใหญ่อย่างนครโทรอนโตได้ถึงร้อยละ 33 ของมูลค่าตลาดฮาลาลทั้งหมด

ข้อคิดเห็น

ปัจจุบันตลาดสินค้าอาหารฮาลาลในแคนาดามีการขยายตัวมากขึ้น จากปัจจัยด้านจำนวนประชากรย้ายถิ่นจากของกลุ่มประเทศมุสลิม และผู้บริโภคชาวแคนาดาที่แม้ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามก็มีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อสินค้าอาหารเป็นฮาลาลมากขึ้น เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่าอาหารฮาลาลสะอาด ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ ในส่วนการจำหน่ายสินค้าอาหารฮาลาลในแคนาดา หน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยอาหารในแคนาดา (Canadian Food Inspection Agency) กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องมีตรารับรองอาหารฮาลาล (Halal Certification) บนผลิตภัณฑ์ และปัจจุบันก็มีหน่วยงานทั้งในแคนาดาและนอกประเทศหลายแห่งที่สามารถออกหนังสือรับรองการผลิตอาหารฮาลาลได้ ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการจำหน่ายสินค้าอาหารฮาลาลในแคนาดา ควรมีเครื่องรับรองที่เป็นมาตรฐานโลก หรือจากหน่วยงานหลัก 2 แห่งในแคนาดา คือ Islamic Food and Nutrition Council of Canada และ the Halal Monitoring Authority เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในแคนดาได้เป็นอย่างดี และยังต้องอาศัยการทำตลาตบนโลกออนไลน์เพื่อให้สินค้าสามารถเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ที่หันมาใช้บริการทางดิจิทัลมากขึ้น

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ (เมษายน 2565)
https://canadiangrocer.com/online-opportunities-await-halalfood-companies-study

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2