มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมของประเทศจีน เช่น อุตสาหกรรมอาหาร, เครื่องสำอาง, เครื่องแต่งกาย และอุตสาหกรรมอื่น ๆ แต่การผลิตแป้งมันสำปะหลัง ในประเทศจีนมีความผันผวนมาก ขึ้นอยู่กับสภาวะความต้องการของตลาด ผลผลิต จากมันสำปะหลังในช่วงปีหลังเริ่มลดลง ซึ่งสวนทางกับปริมาณความต้องการของผู้บริโภค ทำให้ต้องนำเข้าแป้งมันสำปะหลังจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก


ประเทศจีนมีการนำเข้ามันสำปะหลังจากไทยเป็นอันดับ 1 จากเวียดนามเป็นอันดับ 2 โดยตัวเลขสถิติแสดงให้เห็นว่าปริมาณการนำเข้าแป้งมันสำปะหลังจากเวียดนามมีอัตราการเพิ่มสูงถึง 164.06% ในปี 2565 และมูลค่าการนำเข้าสูงถึง 805 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้การปลูกมันสำปะหลังในเวียดนามมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


ประเทศไทยหากต้องการผลักดันการนำเข้ามันสำปะหลังจากไทยไปยังประเทศจีน ต้องพัฒนาสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่มีความเข้มงวดมากขึ้น นำนวัตกรรมใหม่มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า โดยใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การผลิตเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการผลิตและการขนส่งที่ไม่ก่อให้เกิดฝุ่น ตลอดจนพิจารณาเพิ่มการผลิตมันเส้นที่มีโอกาสในการนำมาผลิตอาหารสัตว์


ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditip-overseas.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน