ในปัจจุบันการใช้พลังงานทางเลือกไม่ได้แปลว่าเราจะต้องมีที่พักอาศัยห่างไกลจากตัวเมือง หรือปฏิเสธการใช้ไฟฟ้าโดยสิ้นเชิง แต่เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในครัวเรือนให้น้อยลงเนื่องจากค่าพลังงานได้เพิ่มสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบของสงครามในยูเครนทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนพลังงาน ส่งผลชาวเยอรมันมีความต้องการและหันมาให้ความสนใจต่อพลังงานทางเลือกและการผลิตพลังงานในครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

แหล่งข้อมูลของผู้ผลิตพลังงานรายใหญ่ของเยอรมนีเปิดเผยว่า นับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา มีผู้สมัครเชื่อมต่อแผงโซล่าเข้ากับระบบไฟฟ้าแบบเดิมเพิ่มมากขึ้นถึง 80% ซึ่งความต้องการสินค้าด้านพลังงานสีเขียวที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดนี้ ทำให้เกิดความต้องการให้สินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น ท่ามกลางวิกฤตขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทางเลือกในเยอรมนี แม้รัฐบาลเยอรมันจะพยายามใช้นโยบายต่างๆเพื่อดึงดูดใจให้ผู้ที่จะเกษียณอายุทำงานให้นานขึ้น และหานโยบายมาสนับสนุนให้มีการผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องเช่น แผงโซล่า และ Heatpump เพิ่มมากขึ้นก็ยังไม่เพียงพอ ประกอบกับต้องการปลดภาวะผูกพันที่มีกับประเทศจีนลง จึงได้พยายามหาทางสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศในแถบเอเชียมากขึ้นด้วย นับเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการไทยที่จะส่งชิ้นส่วนเหล่านี้ให้กับเยอรมนีต่อไป
ที่มาข้อมูล: แนวโน้มสินค้าในตลาดเยอรมนี: สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน (4 กรกฎาคม 2565)
#MOC #DITP #OMD #TradeOpportunities #GreenEnergy #Germany