จากวิถีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยเฉพาะตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่รัฐบาลชิลีได้ประกาศให้ประชาชนกักตัวอยู่บ้านเป็นเวลาถึงสองปี และขอความร่วมมือให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้นโยบาย Work From Home นั้น ส่งผลให้ประชาชนชาวชิลีหันมาใช้บริการสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่นทางมือถือมากขึ้น โดยจากการเก็บข้อมูลของบริษัท Euromonitor ระบุว่าการสั่งซื้อสินค้าอาหารของชาวชิลีประจำปี 2563 มีมูลค่าประมาณ 820 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 69.7 และในปี 2564 แม้ว่ามูลค่าการสั่งซื้อสินค้าฯ ยังไม่เป็นที่ระบุแน่ชัด เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล แต่คาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 70

ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับบทความของนิตยสาร Hispanic Entrepreneurs ซึ่งเป็นนิตยสารด้านธุรกิจของประเทศสเปน ซึ่งระบุว่ากระแสการสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือของชาวชิลีเพิ่มสูงขึ้น โดยผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและรายย่อยในชิลีสามารถเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าผ่านบริการจัดส่ง (Delivery) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ถึงร้อยละ 160-200 ซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมในการสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น ได้แก่ อาหาร  สินค้าอุปโภคบริโภค  ยาและเวชภัณฑ์  อาหารสัตว์ เสื้อผ้า รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น

ทั้งนี้ แอปพลิเคชั่นที่ชาวชิลีนิยมใช้ในการสั่งซื้ออาหารมากที่สุดคือ Uber Eats เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชั่นที่ให้บริการคลอบคลุมในทุกพื้นที่ และมีจำนวนร้านอาหารและร้านค้าต่าง ๆ เข้าร่วมสูงที่สุด (มากกว่า 9,000 ราย) รองลงมาคือแอปพลิเคชัน Rappi และ Corner Shop

บทวิเคราะห์ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อประเทศไทย

ที่ผ่านมาจำนวนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ประเทศชิลีมีค่อนข้างน้อย ซึ่งส่วนมากเป็นการใช้งานรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (บิ๊กไบค์) แต่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาพบว่ามีการใช้งานจักรยายนต์ขนาดเล็กมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดส่งสินค้ารายย่อยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจากการเก็บข้อมูลของสมาคมผู้นำเข้ารถจักรยานยนต์ของประเทศชิลี ระบุว่ายอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ (ใช้เพื่อรับ-ส่งสินค้า) ประจำปี 2564 มีจำนวน 62,233 คัน (ตารางที่ 1) หรือมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 95 เมื่อเทียบกับปี 2562 และขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 100.56 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยสามยี่ห้อที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ Honda, Yamaha และ Bajaj ตามลำดับ

ตารางที่ 1 ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในภาพรวมของประเทศชิลีประจำปี 2564

ทั้งนี้ จากผลการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงซันติอาโก พบว่าชิลีมีการนำเข้ารถจักรยานยนต์ (พิกัดสินค้า HS Code 8711) ประจำปี 2564 ที่ 221.80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเป็นการนำเข้าจากประเทศจีนมากที่สุด ที่สัดส่วน 50.5% รองลงมา ได้แก่ อินเดีย (18.8%) ญี่ปุ่น (6.5%) เยอรมนี (5.6%) ไทย (4.3%) ออสเตรีย (3.9%) สหรัฐอเมริกา (2.5%) อินโดนีเซีย (2.1%) อิตาลี (1.9%) ไต้หวัน (1.7%) ตามลำดับ

“ไทย” เป็นประเทศอันดับที่ 5 ที่ชิลีมีการนำเข้าสินค้าในกลุ่มรถจักรยานยนต์สูงที่สุด โดยรายละเอียดแบ่งตามพิกัดสินค้า (ตารางที่ 2)  เรียงตามลำดับ ดังนี้
(1) รถจักรยานยนต์ขนาดเครื่องยนต์สูงกว่า 800 ซีซี มูลค่า 4.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 375.82 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
(2) รถจักรยานยนต์ขนาดเครื่องยนต์สูงกว่า 250 ซีซี แต่ไม่เกิน 500 ซีซี มูลค่า 2.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.14 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
(3) รถจักรยานยนต์ขนาดเครื่องยนต์สูงกว่า 500 ซีซี แต่ไม่เกิน 800 ซีซี มูลค่า 2.35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 845.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
(4) รถจักรยานยนต์ขนาดเครื่องยนต์สูงกว่า 50 ซีซี แต่ไม่เกิน 250 ซีซี มูลค่า 107,051 เหรียญสหรัฐฯ หดตัวลดลง -70.83 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ตารางที่ 2 มูลค่าการนำเข้ารถจักรยานยนต์จากประเทศไทยของชิลีประจำปี 2564 แยกตามพิกัดสินค้า

ไทย เป็นฐานการผลิตรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda และ Yamaha ซึ่งเป็นยี่ห้อที่ครองตลาดอันดับที่ 1 และ 2 ในประเทศชิลี ดังนั้นการเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์เพื่อใช้รับ-ส่งสินค้ามากขึ้นที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้งานสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่นมากขึ้น ถือเป็นสัญญาณที่ดีของการส่งออกสินค้าในกลุ่มนี้ของไทย

ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงซันติอาโก จะทำการนัดหมายเพื่อทำความรู้จักและประชุมกับสมาคมนำเข้ารถจักรยานยนต์ของชิลี เพื่อหารือถึงทิศทางและโอกาสในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกของไทย และรายงานให้กรมฯ ทราบต่อไป

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงซันติอาโก (กุมภาพันธ์ 2565)

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2