แนวโน้มการบริโภคอาหารในฝรั่งเศสในปี 2565

จากวิกฤตการณ์โรคระบาด Covid-19 และการล็อคดาวน์หลายครั้ง พฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภคได้เปลี่ยนไปอย่างมาก และเริ่มให้ความสำคัญอย่างมากกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

บริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาผู้บริโภคชาวฝรั่งเศสใส่ใจกับการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังจากเริ่มมีโรคระบาด Covid-19 โดยร้อยละ 79 ของผู้บริโภคเกรงว่าอาหารที่บริโภคจะส่งผลที่ไม่ดีต่อสุขภาพ จึงหันมาบริโภคอาหารที่มีคุณภาพสูง และมีส่วนผสมและองค์ประกอบที่ชัดเจน เน้นการบริโภคผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตามฤดูกาล อาหารปราศจากกลูเตน ลดการบริโภคโซเดียม น้ำตาล และอาหารที่มีสารเติมแต่ง

บริโภคอาหารออร์แกนิค
ในปัจจุบันผู้บริโภคฝรั่งเศสร้อยละ 71 บริโภคอาหารออร์แกนิคอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และร้อยละ 14 บริโภคอาหารออร์แกนิคทุกวัน นับว่าเป็นจุดที่สุขภาพและความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคมาบรรจบกัน เนื่องจากสินค้าออร์แกนิคเป็นสินค้าที่ปราศจากการใช้สารเคมีสังเคราะห์ในทุกขั้นตอนการผลิต จากการศึกษาของหน่วยงานออร์แกนิคฝรั่งเศส (Agence Bio) พบว่าในปัจจุบันมูลค่าตลาดสินค้าอาหารออร์แกนิคของฝรั่งเศสในปี 2564 มีมูลค่าสูงถึง 13,000 ล้านยูโร ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10.4 จากปี 2563 โดยสินค้าอาหารออร์แกนิคที่โดดเด่นประกอบด้วยผักและผลไม้

ใส่ใจกับความโปร่งใสใจการผลิต
ผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความใส่ใจเป็นอย่างมากเวลาเลือกซื้อสินค้า โดยเฉพาะในด้านที่มาที่ไปตั้งแต่แหล่งผลิต ขั้นตอนการผลิต วัตถุดิบ ทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทุกภาคส่วนต้องจัดให้มีระบบ tracking วัตถุดิบตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดจำหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบในรายละเอียดได้ทุกขั้นตอนเมื่อร้องขอ และผู้ผลิตและจำหน่ายก็จะสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตรงจุดและทันท่วงที

ความสนใจในฉลากรับรองต่าง ๆ
ฉลากรับรองสินค้า (Label) ต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคมากขึ้น เนื่องจากสินค้าที่จะได้รับฉลากรับรองใด ๆ จะต้องมีมาตรฐานตามที่ฉลากนั้น ๆ กำหนด โดยฉลากที่สำคัญในฝรั่งเศสสำหรับสินค้าอาหาร ได้แก่

  • Label Rouge – ฉลากรับรองสินค้าคุณภาพสูง
  • AB – ฉลากรับรองสินค้าออร์แกนิค
  • AOC – Appellation d’Origine Contrôlée / Crotected designation of Origin : รับรองที่มาทางภูมิศาสตร์ตลอดจนถึงวิธีและขั้นตอนการผลิต (ระดับฝรั่งเศส)
  • AOP – Appellation d’Origine Protégée / Protected designation of Origin : รับรองที่มาทางภูมิศาสตร์ตลอดจนถึงวิธีและขั้นตอนการผลิต (ระดับสหภาพยุโรป)
  • IGP : รับรองที่มาทางภูมิศาสตร์

กลับมาบริโภคสินค้าอาหารท้องถิ่น
การล็อคดาวน์หลายครั้งในช่วงสองปีที่ผ่านมาทำให้ผู้บริโภคสนใจที่จะบริโภคสินค้าอาหารท้องถิ่นมากขึ้น เนื่องจากในช่วงดังกล่าวรัฐกำหนดให้ผู้บริโภคเดินทางจับจ่ายซื้อของภายในรัศมีที่กำหนดจากที่พักอาศัย ประกอบกับมีร้านอาหารบางส่วน
ที่ต้องหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรการทางสาธารณสุข ผู้บริโภคจึงได้ค้นพบรูปแบบการบริโภคที่นอกจากจะช่วยพยุงผู้ประกอบการรายย่อยในละแวกที่อยู่อาศัยแล้ว ยังพบว่ารูปแบบการบริโภคดังกล่าวยังช่วยลด carbon footprint ที่มาจากการขนส่งสินค้า ช่วยให้บริโภคสินค้าตามฤดูกาลมากขึ้น จากการศึกษาของหน่วยงาน OpinionWay ตามคำขอขององค์กร
ไม่แสวงหาผลกำไร Max Havelaar พบว่า นับตั้งแต่มีโรคระบาด Covid-19 ผู้บริโภคฝรั่งเศสร้อยละ 80 ต้องการบริโภคโดย
ใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเริ่มจากการบริโภคสินค้าอาหารท้องถิ่นเป็นอันดับแรก

บริโภคอย่างพอดีไม่เหลือทิ้ง
จากการสำรวจพบว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชาวฝรั่งเศสทิ้งอาหารเป็นปริมาณประมาณ 10 ล้านตัน หรือประมาณ 150 กิโล
ต่อหัวประชากรต่อปี อาหารที่ทิ้งประกอบด้วยอาหารที่ซื้อมาเกินความจำเป็น อาหารที่เหลือจากการบริโภคทั้งที่บ้านและ
ที่ร้านอาหาร ตลอดจนอาหารที่ร้านค้าต่าง ๆ ทิ้งเนื่องจากจำหน่ายไม่หมด ผู้บริโภคกลุ่มใหญ่เริ่มหันมาซื้ออาหารให้พอเพียงต่อความจำเป็นในการบริโภค รู้จักเก็บและถนอมอาหารมากขึ้น นอกจากนี้นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา รัฐบาลได้ออกกฎหมายบังคับให้ร้านอาหารเสนอบริการห่ออาหารที่ลูกค้าทานเหลือนำกลับบ้าน

บริโภคผักผลไม้สดและผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้มากขึ้น
แนวโน้มสุดท้ายที่สำคัญคือการบริโภคสินค้าผักผลไม้ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีแต่วัตถุดิบจากผักและผลไม้มากขึ้น
เพื่อทดแทนการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น เนื้อ ชีส นม โยเกิร์ต เนื่องจากการปศุสัตว์เพื่อการบริโภคถูกมองว่าสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมสูง และการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ถูกมองว่าเป็นการทารุณสัตว์และอาจสร้างผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว

ความเห็น
ในความเป็นจริงกระแสการบริโภคดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด เป็นกระแสที่เริ่มมีมาได้ระยะหนึ่งแล้ว และเริ่มทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ส่งออกไทยควรคำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวในการผลิตและนำเสนอสินค้า สำหรับสินค้าอาหารแปรรูปจะต้องเน้นกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ดีต่อสุขภาพ สำหรับสินค้าในกลุ่มอาหารสดโดยเฉพาะผักผลไม้จะต้องให้ความใส่ใจในการผลิตสินค้าออร์แกนิคมากขึ้น เนื่องจากสินค้าในกลุ่มดังกล่าวจะกลายมาเป็นมาตรฐานการบริโภคใหม่ในไม่ช้า

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส (ธันวาคม 2564)
https://www.subdesign.fr/les-tendances-de-consommation-alimentaire-2022/

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *