แคนาดาเร่งผลักดันนวัตกรรม Cell-Based Meat ทางเลือกของการบริโภคเนื้อสัตว์

แคนาตาเป็นหนึ่งในประเทศที่เริ่มบุกเบิกวิจัยนวัตกรรมอย่างจริงจังกับผลิตภัณฑ์ “Cell-Based Meat” ซึ่งเป็นเนื้อสัตว์จริงที่ผลิตจากการเพาะเนื้อเยื่อจากเซลล์ในห้องทดลอง (Lab Grown Meat) ปัจจุบันผู้ผลิตทั่วโลกรวมถึงแคนาดาได้เริ่มเข้าสู่ช่วงการพัฒนาขยายการผลิตเพื่อการพาณิชย์อย่างจริงจัง โดยล่าสุด นาย Lejy Gafour ประธานกรรมการบริษัท Cult Food Scence ในแคนาดา ซึ่งเป็นบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มองว่า Cel-Pased Meat ในที่สุดแล้วจะเป็นอาหารแห่งอนาคตของคนทั่วไป (Future Food) ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะมองหรือเข้าใจว่าเป็นเนื้อสังเคราะห์หรือเนื้อเทียม แต่จริงๆ แล้วมีคุณสมบัติเหมือนกับสัตว์จริงๆ ที่สามารถวิเคราะห์ตรวจสอบจนไปถึงชั้นเนื้อเยื่อแต่ละเซลล์ของเนื้อสัตว์เลยทีเดียว

การผลิตเนื้อสัตว์ด้วยวิวัฒนาการของ Cel-Based Meat นั้น มีจุดเด่นที่ดีกว่าการทำปศุสัตว์ในรูปแบบเดิมๆ ที่ไม่ต้องมีการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ การฆ่าสัตว์ การปล่อยมลภาวะเรือนกระจก การปล่อยก็าซคาร์บอน ที่ผู้บริโภคทุกวันนี้ต้องการหาทางเลือกแหล่งที่มาใหม่ของเนื้อสัตว์หรือสารอาหารโปรตีน ที่รวมไปถึงการร่วมกันพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability) และความเมตตากรุณา (Compassion) กับสัตว์ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของสารอาหารโปรตีนของคนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม บริษัท Cult Food Science มองว่าสินค้า Cell-Based Meat อาจต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 5-7 ปีก่อนที่จะสามารถสร้างการยอมรับจากผู้บริโภค รวมถึงจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลแคนาดาที่จะสามารถวางจำหน่ายในห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตได้ ซึ่งทุกวันนี้ห้าง Longo เป็นห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตระดับไฮเอนในแคนาดา มีจำนวน 36 สาขาทั่วประเทศได้มีการลงทุนสนับสนุนวิจัยการผลิตเนื้อ Cell Based Meat ร่วมกับมหาวิทยาลัย Guph Universily ที่มีบริษัทอาหารยักษ์ใหญ่รายอื่นๆ ช่วยสนับสนุนการลงทุนวิจัย อาทิ บริษัท Maple Leaf Foods, Nestle และ JBS ในอดีต สินค้า Cell Based Meat เมื่อสิบปีที่แล้วมีราคาต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 200,000 เหรียญสหรัฐฯกิโลกรัม (ประมาณ 6.8 ล้านบาพ/กิโลกรัม) แต่ปัจจุบันตันทุนการผลิตลดลงเหลือเพียง 20 เหรียญสหรัฐฯ/กิโลกรัม (680บาพ/กิโลกรัม) ยังคงมีราคาสูงกว่าการผลิตเนื้อสัตว์ทั่วไป แต่ด้วยเม็ดเงินการลงทุนจากทั้งภาคเอกซนและภาครัฐอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้ผลิตเชื่อว่าตันทุนการผลิตของเนื้อ Cell-Rased Meat จะสามารถลดลงจนถึงจุดที่สามารถแข่งขันกับการผลิตสัตว์ทั่วไปได้ภายในปี 2-3 ปี นับว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของอุตสาหกรรมใหม่ของประเภท Lab-Grown Meat

ขั้นตอนของการผลิตเนื้อ Cell-Based Meat นั้นมาจากการสังเคราะห์เนื้อเยื่อของสัตว์ในระดับ Stem Cell โดยไม่มีการใช้น้ำเหลือง (Serum) จากสัตว์และไม่มีการใช้การตัดแปลงพันธุกรรม (non-GMO) ขณะที่การผลิตในรูปแบบนี้จะช่วยให้วงจรการลิตรวดเร็วมากกว่าการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์แบบเดิมถึง 20 เท่า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse emission) ลงร้อยละ 80 ลดการใช้พื้นที่ทำฟาร์มลงร้อยละ 99 และลดการใช้น้ำจืดที่ใช้สำหรับการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์แบบเดิมลง ร้อยละ 96

อย่างไรก็ตาม อุปสรรคของสินค้าเนื้อสังเคราะห์ Cell Based Meat ในแคนาดามาจากกฎระเบียบที่ เคร่ งครัดของหน่วย CFA (Canadian Food Inspection Agency) ที่ให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก และถึงแม้ว่าสินค้าดังกล่าวจะได้รับอนุญาตให้สามารถวางจำหน่ายได้ในอนาคต แต่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังเชื่อว่ายังคงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเปิดใจยอมรับกับสินค้าใหม่นี้ ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าหากมีการสื่อสาร การทำตลาดที่ดีในเรื่องของผลกระทบที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความโปร่งใสของขั้นตอนการผลิตเนื้อสังเคราะห์ใหม่ดังกล่าว ก็อาจทำให้กลุ่มผู้บริโภคโตยเฉพาะคนรุ่นใหม่เปิดใจยอมรับกับสินค้าดังกล่าวไต้มากขึ้น ซึ่งความท้าทายอีกประเต็นมาจาก ภาพลักษณ์หรือทัศนติต่อเนื้อสังเคราะห์ในด้านลบที่ไม่ได้ผลิตจากขั้นตอนตามธรรมชาติ ที่อาจต้องมีการปรับการใช้คำโฆษณาทางการตลาดใหม่ ซึ่งปัจจุบันผู้ผลิตส่วนใหญ่จะใช้คำศัพท์ว่า “Lab Grown Meat” หรือ “Cellular Meat” ซึ่งอาจมีภาพลักษณ์ไม่ดีนัก ที่อาจปรับมาใช้คำว่า “Cultivated Meat” หรือ “Clean Meat” แทนได้ในอนาคต

ความเห็นสำนักงาน

กระแสของสินค้า Plant Based Meat ในแคนาตาเริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ผู้บริโภคมองหาทางเลือกของการบริโภคเนื้อสัตว์ มองหาสารอาหารโปรตีนจาก “พืช” แทน “เนื้อสัตว์” โดยปัจจุบันเกือบทุกห้างค้าปลีกในแคนาดาได้มีการวางจำหน่ายเนื้อสัตว์ ว์ที่ผลิตจากพืชแล้ว แต่เทคโนโลยีนวัดกร รรมระตับสูงของการผลิตอาหารเ เนื้อสัตว์ทางเลือกในแคนาตาไม่ได้ห ดเพียง Plant-Based Meat เท่านั้น แต่สามารถผลิตเนื้อสัตว์ได้จริง จากห้องท ทตลองหรือโรงงาน ลดวงจรการผลิตที่ไม่ต้องผ่านขั้นตอนการทำฟาร์มเลี้ ลี้ยงสัตว์รวมถึงขั้ ขั้นตอนการฆ่าสัตว์ เป็นลดการใช้ทรัพยากรไปกับการทำปศุสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์ ลดการใช้พื้นที่มหาศาลที่การทำฟาร์มเสี เลี้ยงสัตว์ รวมถึงพื้นที่ ที่เพาะปลูกเพื่อผลิตอาหารสัตว์ ที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและที่เป็นมิตรกับสิ่งแวตล้อมอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มองว่าถึงแม้ว่าหน่วยงาน CFA (Canadian Food Inspection Agency) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐฯ (มีหน้าที่เหมือนกับหน่วยงาน FDA ในสหรัฐฯ) ที่อาจอนุญาตให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ประเภท Cell-Based Meat ได้ในอนาคต แต่ความท้าทายอุปสรรคที่สำคัญมาจากภาพลักษณ์ต้านลบของเนื้อที่ผลิตจากห้องทดลองที่ถึงแม้ว่าผู้ผลิตจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าเนื้ อ Cell-Based Meat มีคุณสมบัติหรือมีสารอาหารเหมือนกับเนื้อสัตว์ทั่วไป ที่สามารถพิสูจน์เปรียบเทียบกันได้จนถึงระตับ “เซลล์” ว่าไม่แตกต่างกัน แต่ทัศนคติของผู้บริโภค อาจเป็นข้อจำกัดที่ผู้ผลิตจะต้องทำการตลาดอย่างต่อเนื่องในการปรับภาพลักษณ์ ยกข้อดีและจุดเด่นต่างๆ ของ Cel-Based Meat ในเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนความยั่งยืน ที่ผู้ประกอบการไทยควรหันมาจับตาให้ความสำคัญกับโอกาสสินค้าเนื้อสัตว์ทางเลือกตังกล่าวมากขึ้น ที่อาจหาความร่วมมือการลงทุนวิจัยกับผู้ผลิตสินค้า Cell-Based Meat ในแคนาตาที่เป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้า BCG ที่จะมีบทบาทที่สำคัญในอนาคต

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต (เมษายน 2565)

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *