แคนาดาเดินหน้าต่อยอดตรารับรอง Upcycled Certified สินค้ารักษ์โลก

ปัจจุบันการออกแบบและผลิตสินค้าในแบบ Upcycle ได้กลายเป็นแนวคิดที่มีโอกาสทางธุรกิจในแคนาดามากขึ้น เนื่องจากเทรนด์รักษ์โลกยังเป็นปัจจัยที่ผู้ผลิตสินค้าและผู้บริโภคให้ความสำคัญอย่างแพร่หลาย โดยการ Upcycle
นั้นก็คือ กระบวนการในการแปลงสภาพของวัสดุหรือสิ่งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกแล้ว มาเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพดีกว่าเดิมหรือกลายเป็นสิ่งใหม่ได้ ซึ่งในสายตาของชาวรักษ์โลกนั้น ถือว่าเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่คุ้มค่ากว่าการรีไซเคิลแบบเดิม ๆ และผู้บริโภคบางส่วนเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพิ่มสำหรับสินค้าและบริการที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้จริง

ในการนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ใดมาจากกระบวนการ Upcycle ที่แท้จริง จึงมีหน่วยงาน Upcycled Food Association (UFA) จากเมืองเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจประเมินภายนอก (Third-party Certification) แห่งแรกและแห่งเดียวของโลกที่ได้จัดทำตรา “Upcycled Certified” ขึ้น เพื่อเป็นการรับรองผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเน้นที่ผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งผลิตจากกระบวนการ Upcycle และใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบสูงสุดโดยไม่ก่อให้เกิดขยะอาหารจากขั้นตอนการผลิต

โดยนาย Ben Gray ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสมาคม UFA ได้เผยถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำตราสัญลักษณ์ Upcycled Certifed นี้ ให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร (products) และวัตถุดิบ (Ingredients) ที่ใช้กระบวนผลิตและจัดการด้านขยะอาหารอย่างคุ้มค่า โดยสัญลักษณ์นี้จะสามารถให้การรับรองพร้อมกับสร้างการรับรู้และสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ง่าย

โดยเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร (products) และวัตถุดิบ (Ingredients) ที่เข้าข่าย Upcycled Certified นั้นจะแยกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 1) ประเภทวัตถุดิบ (Ingredients) ที่ไม่สามารถจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง จะต้องมีที่มาของส่วนประกอบ Upcycled ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของน้ำหนักวัตถุดิบ และ 2) ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร (products) จะต้องมีวัตถุดิบที่เป็น Upcycled อย่างน้อยร้อยละ 10 ของน้ำหนักผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันตราสัญลักษณ์ “Upcycled Certified” ได้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับบริโภคและอุปโภคมากกว่า 200 รายการ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในบ้าน จากผู้ผลิตกว่า 35 บริษัท โดยคาดว่าจะช่วยลดปริมาณขยะอาหารในปีถัดไปได้ถึง 370 ล้านกิโลกรัม

ทั้งนี้ เมื่อตราสัญลักษณ์ “Upcycled Certified”เริ่มเป็นที่รู้จักในตลาดสหรัฐฯ มากขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตอาหารในแคนาดาเล็งที่จะนำตราดังกล่าวมาใช้กับผลิตภัณฑ์ในประเทศ โดยบริษัท ImPasta ผู้ผลิตอาหารเส้นพลาสตาจากผลสควอช (Squash) ถือเป็นผู้ประกอบการแคนาดารายแรกที่มีการใช้ตรา “Upcycled Certified” บนบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากเล็งเห็นประยชน์และโอกาสด้านแนคิดการลดปริมาณขยะอาหารโลก พร้อมกับเชื่อว่าจะสามารถดึงดูดใจผู้บริโภคยุคใหม่ได้มากขึ้น

ขณะเดียวกัน สมาคม Upcycled Food Association ในสหรัฐฯ ยังมีแผนที่จะร่วมมือกับหน่วยงาน Anthesis Provision ซึ่งเชี่ยวชาญด้านระบบอาหารที่ยั่งยืนจากรัฐออนทาริโอ แคนาดา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตอาหารในแคนาดาสามารถเข้ารับการตรวจสอบเพื่อได้รับตราสัญลักษณ์ Upcycled Certified ในประเทศง่ายขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันคือเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคต่อการใช้ทรัพยากรด้านอาหารอย่างคุ้มค่าที่สุด และคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีเช่นกัน

จากข้อมูลวิจัยตลาดของ Future Market Insights ได้เผยมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมอาหารกลุ่ม Upcycled ทั่วโลกปี 2562 ก่อนหน้าที่ตราสัญลักษณ์ “Upcycled Certified” ออกมาใช้ อยู่ที่ราว 46,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และคาดการณ์ขยายตัวร้อยละ 5 ต่อปีในอีก 10 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการรับรอง Upcycled เพิ่มเติมได้ที่ www.upcycledfood.org

ข้อคิดเห็น

เมื่อผู้บริโภคแคนาดาและทั่วโลกมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและบริการ จากเดิมที่เคยเลือกซื้อโดยพิจารณาปัจจัยด้านคุณภาพ ราคา ความคุ้มค่า ความคุ้นเคยเป็นหลัก แต่ขณะนี้แนวโน้มการเลือกซื้อสินค้าที่เปลี่ยนไปโดยมีการนำปัจจัยด้าน “รักษ์โลก” มาเป็นหนึ่งในกณฑ์พิจารณาด้วยนั้น ในการนี้ ผู้ประกอบการไทยในฐานะผู้ส่งออกสินค้าอาหารอื่น ๆ ควรมองหาโอกาสการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของตน ตามความต้องการผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะมากขึ้น ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันสินค้า BCG ของไทยให้ก้าวสู่ตลาดโลก อย่างไรก็ตาม การนำเสนอและสื่อสารกับผู้บริโภคก็เป็นสิ่งสำคัญในการตลาด ดังนั้น การพิจารณาใช้ตราสัญลักษณ์ใดที่เป็นมาตรฐานสากล ก็จะเป็นแนวทางที่สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในตลาดทั่วโลกได้อย่างชัดเจนขึ้น

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ (พฤษภาคม 2565)
https://canadiangrocer.com/upcycled-certification-program-expands-canada

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *