กระทรวงเศรษฐกิจรายงานว่า รัฐบาลเม็กซิโกออกกฤษฎีกาใหม่เพื่อยกเว้นภาษีนําเข้าชั่วคราวจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขอนามัยส่วนบุคคล อาหารสัตว์ และวัสดุการเกษตร เพื่อช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อน/ตอบโต้การขึ้นราคาของสินค้าในช่วงปี 2566
มาตรการนี้มาตรการต่อเนื่องของนโยบายต่อต้านเงินเฟ้อและเนื่องจากบริบทระหว่างประเทศที่มีการเพิ่มขึ้นโดยทั่วไปของราคา และสอดคล้องกับแพ็คเกจต่อต้านเงินเฟ้อและต้นทุนสูง (Package against Inflation and High Costs(Pacic)) และข้อตกลงการเปิดเพื่อต่อต้านเงินเฟ้อและต้นทุนสูง (Opening Agreement against Inflation and High Costs: (Apecic))

พระราชกฤษฎีกาใหม่ที่ขยายอายุการใช้มาตรการออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีผลบังคับใช้กับสินค้าที่จัด อยู่ใน 33 พิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งเพิ่มให้กับสินค้าที่มีการลดภาษีแล้ว นอกจากนี้ สินค้าที่จัดอยู่ใน 23 พิกัดภาษีจะรวมอยู่ในหน่วยงานบริหารในการรับรองกฎระเบียบและข้อจํากัดที่ไม่ใช่ภาษี
ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มเข้ามา ได้แก่ ไก่งวง กระเทียม ผักกาด ผักโขม ถั่วเลนทิล ลูกแพร์ ข้าวเปลือก แป้งข้าวโพด ไส้กรอก ปลานิล ซอสถั่วเหลือง ซอสมะเขือเทศ ซอสมะเขือเทศอื่น ๆ สิ่งปรุงแต่งสําหรับซุปและน้ําซุป ซุปและน้ําซุปปรุงสําเร็จ

เนื้อสัตว์ป่นและเครื่องในสําหรับอาหารสัตว์หรือปุ๋ย ธัญพืช เศษเหลือจากอุตสาหกรรมแป้ง อาหารสําหรับสุนัขและแมว ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นตัวและระงับเหงื่อ น้ํายาฆ่าเชื้อ ผ้าปูโต๊ะและผ้าเช็ดปาก แปรงสีฟัน ผ้าอนามัย ผ้าอ้อม ปุ๋ย ยาฆ่า แมลง ยากําจัดหนู และยากําจัดวัชพืช น้ํามันถั่วเหลือง/ทานตะวัน/ดอกคําฝอย
มาตรการข้างต้นเป็นไปเพื่อต่อต้าน/บรรเทาราคาสินค้าในตะกร้าพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นโดยยกเว้นการชําระภาษีศุลกากรในการนําเข้าและให้ความสะดวกในการแก้ไขกฎระเบียบใดๆ ที่ขัดขวางหรือทําให้การนําเข้าและการแนะนําอาหารมีราคาแพงขึ้น รวมทั้งการขนส่งโดยการตรึงอัตราสัมปทานทางหลวง

กระทรวงเศรษฐกิจเน้นย้ําว่า ด้วยมาตรการเหล่านี้ รัฐบาลเม็กซิโกจะดําเนินนโยบายต่อต้านเงินเฟ้อต่อไปเพื่อประโยชน์ของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีรายได้น้อย