อุปสรรคในการผลิตและนำเข้าลูกเทนนิสในอาร์เจนตินา

เทนนิสเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในอาร์เจนตินา แต่สถานการณ์กีฬาเทนนิสในอาร์เจนตินาขณะนี้มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียผู้ติดตามจำนวนมาก และอาจถึงขั้นหยุดฝึกซ้อมกีฬาเทนนิส เนื่องมาจากการขาดองค์ประกอบที่สำคัญ คือ ลูกเทนนิส โดยการขาดแคลนลูกเทนนิสมีสาเหตุมาจากหลายประการ ได้แก่ การเก็บภาษีนำเข้า การกีดกันการนำเข้า มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ปัญหาการขนส่งระหว่างประเทศ การขาดการลงทุน และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการตอบสนองความต้องการของการบริโภคลูกเทนนิสในท้องถิ่น อย่างไรก็ดี ในอาร์เจนตินามีบริษัทระดับชาติสองแห่งที่มุ่งเน้นการผลิตลูกเทนนิสในประเทศ ได้แก่ บริษัท Mafer มีกำลังการผลิตลูกเทนนิสอยู่ที่ประมาณ 5,000 ลูกต่อวัน และบริษัท Pem เป็นบริษัทผู้ผลิตลูกเทนนิสที่สำคัญที่สุดในอาร์เจนดินา มีกำลังการผลิตลูกเทนนิสอยู่ที่ประมาณ 26,000 ลูกต่อวัน แต่ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถผลิตลูกเทนนิสได้เพียงแค่ครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตเท่านั้น โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากการได้รับชิ้นส่วนของการผลิตลูกเทนนิสที่นำเข้าจากต่างประเทศที่ล่าช้า

การปรับปรุงสายการผลิตลูกเทนนิสจะทำให้อาร์เจนตินาสามารถผลิตลูกเทนนิสต่อเดือนได้ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในท้องถิ่น แต่ในความจริงคุณภาพในการผลิตมีมาตรฐานที่ไม่ดีพอ โดยมาตรฐานการแข่งขันระดับมืออาชีพจะต้องหันไปใช้แบรนค์นำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้เล่นเทนนิสมืออาชีพที่แข่งขันในระดับนานาชาติมีความต้องการใช้ลูกเทนนิสที่มีคุณภาพดีเพื่อฝึกฝนทักษะการเล่น ซึ่งปัญหาการขาดแคลนลูกเทนนิสนั้นมีความเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบทางการเงิน ภาษีนำเข้าที่สูง การคุ้มครองการผลิตในท้องถิ่น และระยะเวลาของการนำสินค้าออกจากกรมศุลกากรอาร์เจนตินา โดยสินค้าหลายรายการ อาทิ ลูกเทนนิส รองเท้า และสิ่งทอ เป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าที่มีการคุ้มครองการผลิตในอาร์เจนตินา ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในการนำเข้าและค่าภาษีนำเข้าที่สูงขึ้น ด้วยเหตุนี้ลูกเทนนิสจึงมีภาษีนำเข้าสูงถึงสองเท่า เนื่องจากมีการชำระค่าภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด ทั้งนี้ เพื่อให้ภาชนะที่บรรจุลูกเทนนิส จำนวน 24,000 กระป๋อง สามารถผ่านด่านศุลากรได้ไม่เพียงแค่ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าเท่านั้น แต่มีความล่าช้าในการปล่อยสินค้าอยู่ระหว่าง 3 ถึง 6 เดือนอีกด้วย ซึ่งในระหว่างรอการปล่อยสินค้าจากด่านศุลากร ผู้นำเข้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายสำหรับระยะเวลาในการจัดเก็บสินค้าในโกดังจนกว่าสินค้าจะถูกปล่อยออกจากกรมศุลกากรและประกันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมูลค่าสินค้าทั้งหมดบวกเข้ากับภาษีทำให้สินค้าลูกเทนนิสมีราคาแพงขึ้น ตัวอย่างเช่น ภาษีการตอบโต้การทุ่มตลาดอยู่ที่ร้อยละ 25 ของฐานภาษีของสินค้านำเข้า ในกรณีของลูกเทนนิส ภาษีการตอบโต้การทุ่มตลาดจะตกอยู่ที่ร้อยละ 0.60 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกระป๋อง อีกทั้งยังมีภาษีศุลกากร การประกันภัย และการเก็บรักษาอีกด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากมีความต้องการลูกเทนนิสอย่างมาก เมื่อผู้นำเข้าได้รับสินค้าลูกเทนนิสที่นำเข้าจากต่างประเทศก็จะขายสินค้าได้ในทันที

นาย Daniel Luccheti ประธานบริษัทผู้ผลิตลูกเทนนิสชาวอาร์เจนตินากล่าวว่า การผลิตลูกเทนนิสประกอบด้วยวัตถุดิบสำคัญสองอย่าง ได้แก่ ยางและผ้า โดยส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบมาจากอังกฤษและไทย ซึ่งผู้ผลิตลูกเทนนิสทั่วโลกซื้อผ้าเพื่อผลิตลูกเทนนิสจากที่นั่น อีกทั้งหลายบริษัทจากทั่วโลกนำเข้าสินค้าลูกเทนนิส และเปลี่ยนเฉพาะตราประทับและบรรจุภัณฑ์ของบริษัทที่จะวางจำหน่าย ซึ่งความต้องการลูกเทนนิสทั่วโลกหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์จำนวนที่สูงขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้การขาดแคลนหรือความล่าช้าในการส่งผ้าจากโรงงานเป็นเวลานานกว่าปกติ นอกจากนี้ ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยส่งผลให้การดำเนินขนส่งสินค้าในท่าเรือมีความลำบากมากยิ่งขึ้น และการขนส่งระหว่างประเทศได้รับผลกระทบจากความล่าช้าอย่างหนัก ในปี 2563 การนำเข้าเพื่อผลิตลูกเทนนิสสามารถดำเนินการได้ตามปกติ แต่ในขณะนี้ต้องรอให้บรรทุกของในท่าเรือให้เสร็จสิ้น หรือไม่ก็มีการเทียบท่าเรือระหว่างทางเพื่อเก็บตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มระหว่างการเดินทาง โดยก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระยะเวลาในการส่งผ้าสูงสุดประมาณ 3 เดือน แต่ขณะนี้มีความล่าช้าสูงถึง 6 เดือน กล่าวโดยสรุป ตลาดลูกเทนนิสในอาร์เจนตินาที่ไม่พอใจต้องการลูกเทนนิสประมาณ 700,000 ถึง 1,000,000 ลูกต่อเดือน แต่ปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสถาบันการศึกษา ครูสอนเทนนิส ผู้เล่น และแฟนคลับต่างมองว่าอนาคตไม่เพียงแค่การแข่งขันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการฝึกซ้อมเทนนิสในอาร์เจนตินาอีกด้วย

บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทย

สินค้าลูกเทนนิสมีความเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างอาร์เจนตินาและไทย ในปี 2564 การนำเข้าลูกเทนนิสของอาร์เจนตินามีมูลค่ารวม 620,000 เหรียญสหรัฐฯ สินค้าไทยคิดเป็นร้อยละ 78.4 จัดอยู่ในอันดับที่ 1 ของการนำเข้าทั้งหมด และประเทศอื่นๆ ที่อาร์เจนตินานำเข้าลูกเทนนิส ได้แก่ อินโดนีเซียร้อยละ 13.9 จีนร้อยละ 6.8และฟิลิปปินส์ร้อยละ 0.9 ตามลำดับ ผู้ประกอบการไทยควรเฝ้าสังเกตตลาดที่มีความต้องการลูกเทนนิสมากกว่าปกติ เนื่องจากปัญหามากมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนำเข้าผลิตภัณฑ์นี้ อย่างไรก็ดี ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะได้ส่วนแบ่งการตลาดมากยิ่งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งของบริษัทไทย โดยปกติลูกเทนนิสมีภาษีนำเข้าอยู่ที่ร้อยละ 20 แต่ด้วยมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping: AD) สินค้าลูกเทนนิสที่ดำเนินการโดยอาร์เจนตินาส่งผลให้การนำเข้าสินค้าลูกเทนนิสมีภาษีเพิ่มอยู่ที่ร้อยละ 0. 13 เหรียญสหรัฐฯ ต่อแพ็ค สำหรับสินค้าลูกเทนนิสที่มาจากไทยมีภาษี 0.21 เหรียญสหรัฐฯ ต่อแพ็ค จนถึงปี 2569 ทั้งนี้ มาตรการป้องกันการทุ่มตลาดยังส่งผลกระ ทบต่อลูกเทนนิสจากจีนและฟิลิปปินส์อีกด้วย

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ข้อร้องเรียนด้านข้อจำกัดการนำเข้าสินค้าลูกเทนนิสของผู้นำเข้าชาวอาร์เจนตินาต่อรัฐบาลเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณเนื่องจากการเก็บภาษี การกีดกันการนำเข้า มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ปัญหาการขนส่งระหว่างประเทศ การขาดการลงทุน และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส่งผลกระทบโดยตรงต่อการตอบสนองความต้องการของการบริโภคลูกเทนนิสในท้องถิ่นอยู่ระหว่าง 700,000 ถึง 1,000,000 ลูกต่อเดือน ซึ่งความต้องการลูกเทนนิสทั่วโลกหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์จำนวนที่สูงขึ้นอย่างมากและระยะเวลาในการรอวัสุดในการผลิตสำหรับผู้ผลิตในท้องถิ่นมีความล่าช้าถึง 6 เดือน กว่าที่วัสดุในการผลิตจะมาถึง อย่างไรก็ดี แม้ว่าราคาลูกเทนนิสจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่เนื่องจากมีความต้องการลูกเทนนิสสูง เมื่อผู้นำเข้าได้รับสินค้าลูกเทนนิสที่นำเข้าจากต่างประเทศก็จะขายสินค้าได้ในทันที

จากการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ zoom กับบริษัท Ergine  Corporation  SA  ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาง ลูกเทนนิส และสิ่งทอสำหรับลูกบอล ชาวอาร์เจนตินา บริษัทฯ มีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสองประการ ได้แก่ประการแรก ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าทางทะเลที่สูง และระยะเวลาของการนำเข้าสินค้าจากเอเชียที่ยาวนานประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ที่ทำให้ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น และประการที่สอง รัฐบาลอาร์เจนตินามีข้อจำกัดทางการค้าสำหรับการชำระเงินซื้อสินค้าจากต่างประเทศเพื่อรักษาดุลการค้าและควบคุมการไหลออกของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ผู้นำเข้าอธิบายว่าก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระยะเวลาการนำเข้าจากไทยไปยังอาร์เจนตินาอยู่ที่ประมาณ 40 วัน ปัจจุบันระยะเวลาในการนำเข้าเพิ่มขึ้นเป็น 70 วัน และการขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือหลายแห่งทำให้ขาดวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมลูกเทนนิสในอาร์เจนตินา

นอกจากนี้ ผู้นำเข้าชี้แจงว่าค่าขนส่งทางทะเลที่สูงสำหรับการนำเข้าสินค้าโดยตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20FT ซึ่งปัจจุบันมีราคาประมาณ 8,000 เหรียญสหรัฐฯ อีกทั้งมีบริษัทผู้นำเข้ายางจำนวนมากกำลังประสบปัญหาในการชำระเงินในต่างประเทศ เนื่องจากกฎระเบียบด้านการเงินของธนาคารกลางอาร์เจนตินา และการเข้าถึงเครดิตในอาร์เจนตินายังเป็นเรื่องที่ยากสำหรับผู้นำเข้า เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงมาก โดยบริษัทฯ Ergine Corporationพิจารณาว่าหากผู้นำเข้าสามารถเข้าถึงเครดิตได้ง่ายขึ้น จะทำให้การดำเนินการนำเข้าง่ายขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังแจ้งอีกว่าขณะนี้รัฐบาลอาร์เจนตินากำลังบังคับใช้กฎระเบียบเพิ่มเติมในการนำเข้าลูกเทนนิส ซึ่งในเดือนตุลาคม 2564 ได้มีการขอให้มีการติดฉลากพิเศษเพื่อนำเข้าสิ่งทอสำหรับเทนนิสจากต่างประเทศ ที่ประกอบด้วยรหัสผู้ผลิต ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และรายละเอียดที่สำคัญอื่นๆ เป็นต้น ถึงแม้จะมีอุปสรรคในการนำเข้าสินค้าลูกเทนนิสมากมาย แต่ก็มีความเป็นไปได้สูงที่บริษัทไทยจะติดต่อกับผู้นำเข้าจากอาร์เจนตินา เนื่องจากมีความต้องการลูกเทนนิสอย่างมาก และถึงแม้ว่าราคาลูกเทนนิสจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่เมื่อผู้นำเข้าได้รับสินค้าลูกเทนนิสที่นำเข้าจากต่างประเทศก็จะขายสินค้าได้ในทันที เพราะทางร้านจำหน่ายลูกเทนนิสไม่มีสินค้าคงคลัง ดังนั้น บริษัทไทยควรเน้นที่ภาคอุตสาหกรรมลูกเทนนิส โดยการให้เครคิตผู้นำเข้าเพื่อขยายการส่งออกไปยังอาร์เจนตินาในปี 2564

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบัวโนสไอเรส (ตุลาคม 2564)

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *