อิหร่านแล้งหนัก ยอมนำเข้าข้าวแม้ในฤดูเก็บเกี่ยว 🇮🇷🌾

นับตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา ราคาข้าวในประเทศอิหร่านมีการปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอด เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ และผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศซึ่งผลิตได้ปีละ 2.5 ล้านตัน ในขณะที่มีความต้องการบริโภคที่ 3.5 – 3.6 ล้านตันต่อปี จึงต้องมีการนำเข้าข้าวปีละ 1.2 ล้านตันโดยประมาณ ซึ่งโดยปกติรัฐบาลอิหร่านจะห้ามไม่ให้นำเข้าข้าวจากต่างประเทศในฤดูเก็บเกี่ยว หรือเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่ขณะนี้ประเทศอิหร่านเผชิญกับปัญหาภัยแล้งหนักที่สุดในรอบ 50 ปี ทำให้ขาดน้ำในการทำการเกษตร จึงทำให้รัฐบาลตัดสินใจนำเข้าข้าวในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อรักษาสมดุลและความมั่นคงด้านอาหารภายในประเทศ
ชาวอิหร่านมีความเชื่อว่าข้าวที่ผลิตในประเทศเป็นข้าวคุณภาพดี รสชาติเป็นที่นิยมแต่เนื่องจากข้าวในประเทศมีต้นทุนการผลิตที่สูง จึงจำเป็นต้องนำเข้าข้าวจากต่างประเทศที่มีราคาถูกกว่าเพื่อกระจายให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลาง และเพื่อเป็นการรักษาระดับสมดุลอาหารหรือ Food Security อีกทางหนึ่งด้วย
ราคาข้าวที่ผลิตในอิหร่านจะมีราคาเฉลี่ยที่กิโลกรัมละ 350,000 เรียล ในขณะที่ข้าวนำเข้าจากไทย เกรดบี จะมีราคากิโลกรัมละ 125,000 เรียล (ประมาณ 100 บาท) จากสถานการณ์ดังกล่าวคาดว่า อิหร่านจะมีการเจรจาซื้อข้าวที่มีราคาถูกจากประเทศไทย เวียดนาม และอินเดีย จึงนับเป็นอีกช่องทางของผู้ส่งออกข้าวไทยในขณะนี้

ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวประจำสัปดาห์ สำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเตหะราน

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP#OMD2#สพต2

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *