ตลาดอาหารมังสวิรัติในอินเดียมีมูลค่ามหาศาลไม่ต่ำกว่า 1.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีชาวอินเดียกว่า 400 ล้านรายที่บริโภคอาหารมังสวิรัติ รวมไปถึงคนรุ่นใหม่ที่ยังสืบทอดค่านิยมการบริโภคอาหารมังสวิรัติภายใต้ระบบครอบครัวขยาย บวกกับความใส่ใจดูแลสุขภาพและรูปร่าง ด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ที่เปลี่ยนไป ทำให้มีความต้องการบริโภคอาหารมังสวิรัติสำเร็จรูปเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานกำกับดูแลมาตรฐานและความปลอดภัยด้านอาหารของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India หรือ FSSAI) ออกกฎระเบียบใหม่บังคับการติดฉลากสินค้าอาหารวีแกน หรืออาหารที่ไม่ใช้วัตถุดิบหรือกระบวนการใดๆที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถระบุความแตกต่างจากอาหารที่ไม่ใช่วีแกนได้อย่างชัดเจนกว่าเดิม โดยให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2566 โดยอาหารวีแกนที่ส่งออกไปอินเดียต้องแนบเอกสารรับรองที่ออกโดยหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับโดย FSSAI ด้วย
ชาวอินเดียรุ่นใหม่ที่ยังรับประทานมังสวิรัติเป็นคนวัยทำงานที่อาศัยในเมืองใหญ่และใช้สื่อโซเชียลมีเดียในชีวิตประจำวัน ทำให้เปิดโอกาสในการทดลองสิ่งใหม่ๆจากต่างประเทศมากกว่าเดิม จึงนับเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารไทยที่จะนำเสนออาหารวีแกน หรืออาหารมังสวิรัติแบบใหม่ๆ โดยอาศัยช่องทางออนไลน์ โดยทำการศึกษาช่องทางจัดจำหน่ายออนไลน์และกฎระเบียบเพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ และหารือร่วมกับผู้นำเข้าอินเดียต่อไปได้

ที่มาข้อมูล: ข่าวความเคลื่อนไหวในต่างประเทศ สำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ (8-12 สิงหาคม 2565)
#MOC #DITP #OMD #TradeOpportunities #India #Vegan