ประเทศออสเตรียมีความพยายามต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) อย่างจริงจังและมีการเสนอความคิดที่จะพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้เชื่อมโยงทั่วประเทศตั้งแต่เมื่อ 15 ปีที่แล้วผ่านการผลักดันของพรรคสีเขียว (Green Party) เพื่อลดการใช้รถยนต์หรือการเดินทางส่วนบุคคลซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ประเทศออสเตรียประกาศใช้บัตรคลีม่า (KlimaTicket) เป็นครั้งแรกซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวออสเตรียต่างเฝ้ารอ

บัตร KlimaTicket เป็นบัตรโดยสารที่ครอบคลุมการเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทในประเทศออสเตรียทั้งผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะที่เป็นภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมตั้งแต่ระบบรถไฟ รถใต้ดิน รถราง รวมถึงรถเมล์ บัตร KlimaTicket เป็นบัตรเดินทางรายปีซึ่งมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1,095 ยูโรต่อปี หรือคิดเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณ 3 ยูโรต่อวันเท่านั้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์อาจสูงกว่าเกือบสามเท่าหรือ 3,066 ยูโรต่อปี รัฐบาลออสเตรียลงทุนมหาศาลเพื่อพัฒนาระบบขนส่งเชื่อมโยงสาธารณะและยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับภาครัฐหลายประเทศในการผลักดันการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบรรลุเป้าหมายความตกลงปารีส (Paris Climate Goals) ที่หลายประเทศตกลงร่วมกันในการกำหนดมาตรการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และด้วยราคาที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้นี้เอง รัฐบาลออสเตรียจึงเชื่อมั่นว่าประชาชนจะหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะมากขึ้นและออสเตรียจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการเป็นประเทศที่ไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Climate Neutral Country) ได้ในปี 2040 นอกจากนี้ รัฐบาลออสเตรียยังมีความมุ่งหวังและพยายามที่จะสนับสนุนการลดค่าใช้จ่ายด้านนี้ให้เหลือเพียง 1 – 2 ยูโรต่อวันอีกด้วย

         
ข้อคิดเห็น ชาวออสเตรียใส่ใจในประเด็นสิ่งแวดล้อมอย่างมากและนิยมเลือกอุปโภคบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชาวออสเตรียมักปฏิเสธสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพลาสติก ตลอดจนสินค้าและบริการที่ผลิตจากประเทศที่มีภาพลักษณ์ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยไม่ควรมองข้ามประเด็นนี้ซึ่งไม่ได้มีความสำคัญแค่เพียงตลาดออสเตรียเท่านั้น ยังหมายรวมถึงโอกาสในการเข้าถึงตลาดอื่นที่ผู้บริโภคใส่ใจในสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา (ธันวาคม 2564)

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2