องค์การนิทรรศการนานาชาติ (Bureau of International des Expositions : BIE)

องค์การนิทรรศการนานาชาติ หรือสำนักงานมหกรรมโลก (BIE) เป็นองค์กรระหว่างประเทศภายใต้สนธิสัญญาขององค์การสหประชาชาติโดยเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดงาน World Expo ซึ่งเป็นงานแสดงศักยภาพและวิทยาการของประเทศต่างๆ และมีความสำคัญเทียบเท่ากับกีฬาโอลิมปิก ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 170 ประเทศทั่วโลก งาน World Expo จัดครั้งแรกในปี 2394 (ค.ศ. 1851) ณ กรุงลอนดอน และจัดต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 150 ปี โดยประเทศภาคีสมาชิกสามารถเสนอตัวในการเป็นเจ้าภาพจัดงานตามประเภทของงานที่ BIE กำหนด

สำหรับประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิก BIE ตั้งแต่ปี 2536 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535 และได้มีการมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ ทำหน้าที่เป็นผู้แทนประสานงานกับ BIE โดยให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นผู้แทนในประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงปารีส เป็นผู้แทนในต่างประเทศ

งาน Expo

งาน Expo มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่สาธารณชนในการแสดงถึงนวัตกรรม ความก้าวหน้าทางอารยธรรม รวมถึงทิศทางการพัฒนาของโลกในอนาคตและประโยชน์ที่มีต่อมนุษยชาติ อันก่อให้เกิดการสร้างรายได้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศในระดับโลก ซึ่งบริหารจัดการโดยองค์การนิทรรศการนานาชาติ (BIE)

ประเภทของงาน Expo

1. World Expo เป็นงานนิทรรศการที่ใหญ่ที่สุดในโลกจัดขึ้นทุก 5 ปี มีระยะเวลาการจัดงานไม่เกิน 6 เดือน และไม่มีข้อจำกัดด้านขนาดของพื้นที่จัดงาน โดยปกติมีผู้เข้าร่วมชมงานไม่ต่ำกว่า 15 – 20 ล้านคน

ปัจจุบันงาน World Expo ที่อยู่ระหว่างการจัดงานในระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 คือ World Expo 2020 Dubai มหกรรมนวัตกรรมระดับโลก ครั้งที่ 36 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ซึ่งมีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 หลังจากถูกเลื่อนจัดงานมา 1 ปี ด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 และครั้งถัดไป คือ World Expo 2025 Osaka Kansai ณ ประเทศญี่ปุ่น

2. Specialised Expo เป็นการจัดงานนิทรรศการคล้ายกับงาน World Expo แต่มีขนาดพื้นที่น้อยกว่า คือต้องไม่เกิน 250,000 ตารางเมตร โดยจะจัดขึ้นก่อนและหลังการจัดงาน World Expo มีระยะเวลาจัดงานไม่เกิน 3 เดือน โดยปกติมีผู้เข้าชมงานประมาณ 5-10 ล้านคน โดยงาน Specialised Expo ที่จัดครั้งล่าสุด คือ Astana Expo 2017 ณ กรุงอัสตานา คาซัคสถาน ทั้งนี้ โดยปกติการจัดงานครั้งถัดไปจะได้แก่ Expo 2023 Buenos Aires ณ ประเทศอาร์เจนตินา แต่เนื่องจากผลกระทบจาก Covid-19 ประเทศอาร์เจนตินาจึงขอยกเลิกการจัดงาน ซึ่งได้มีมติเห็นชอบจากประเทศสมาชิกในการยกเลิกการจัดงานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 167 (the 167th Session of the General Assembly)

3. Horticultural Expo (มหกรรมพืชสวนโลก) สนับสนุนโดย The International Association of Horticultural Producers: AIPH ร่วมกับ BIE โดยงานดังกล่าวต้องจัดขึ้นก่อนและหลังการจัดงาน World Expo และเว้นช่วงจากงาน Horticultural Expo ครั้งที่แล้วอย่างน้อยเป็นเวลา 2 ปี มีขนาดพื้นที่ต้องไม่เกิน 500,000 ตารางเมตร โดยปกติมีผู้เข้าชมงานประมาณ 2-3 ล้านคน

ทั้งนี้ ประเทศไทยเคยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวคิด คือ “To Express the Love for Humanity” (เพื่อนำความรักสู่มวลมนุษยชาติ) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 – 31 มกราคม 2550 โดยงาน Horticultural Expo ที่จัดครั้งล่าสุด คือ Expo 2019 Beijing ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และครั้งถัดไป คือ Floriade Expo 2022 Amsterdam – Almere ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ The International Horticultural Exhibition Expo 2023 ณ ประเทศกาตาร์

การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน EXPO ของไทยในอนาคต
ในปี 2022 ไทยอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงาน Expo ดังนี้
1) Horticultural Expo จังหวัดอุดรธานี 2026 และจังหวัดนครราชสีมา 2029
2) Specialised Expo Phuket จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่องาน EXPO 2028 – Phuket, Thailand

ขั้นตอนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo

ขั้นตอนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo

7 ขั้นตอนเพื่อไปสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงาน EXPO

1. การสมัครเป็นเจ้าภาพจัดงาน
– รัฐบาลยื่นจดหมายแสดงความประสงค์ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานต่อ BIE โดยต้องเสนอธีมการจัดงาน เมืองที่จะจัดงาน วันจัดงาน ระยะเวลาของงานมหกรรม และสถานภาพทางกฎหมายของผู้จัด ทั้งนี้ จดหมายดังกล่าวจะต้องมีการยืนยันการสนับสนุนจากรัฐบาล
– นับจากวันที่ BIE ได้รับจดหมายแสดงความประสงค์สมัครเป็นผู้จัดงานจากประเทศใดประเทศหนึ่ง BIE จะเปิดโอกาสให้กับประเทศอื่น ๆ เป็นระยะเวลา 6 เดือนเพื่อให้ยื่นจดหมายแสดงความประสงค์สมัครเป็นผู้จัดงาน Expo

2. การประเมินโครงการ
– เสนอเอกสารประกอบการสมัคร
หลังจากช่วง 6 เดือนที่เปิดโอกาสให้ประเทศอื่น ๆ สมัครเป็นเจ้าภาพแล้ว ทุกประเทศที่สมัครเป็นผู้จัดงานจะต้องเสนอเอกสารประกอบการสมัครตามข้อกำหนด ซึ่งคณะทำงานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (Enquiry Mission) ของ BIE จะใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการฯ ที่เสนอ รวมไปถึงสภาพการเมืองและสังคมในประเทศผู้สมัครและเมืองที่จะจัดงาน ตลอดจนการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ (รัฐบาล หน่วยงานท้องถิ่น และประชาชน)
– การสอบถามข้อมูล
คณะทำงานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจะเริ่มดำเนินการลงพื้นที่และสอบถามข้อมูลในประเทศผู้สมัครเป็นเจ้าภาพจัดงานโดยพิจารณาจากองค์ประกอบหลักตามที่กำหนด
– การรณรงค์หาเสียง
ประเทศผู้สมัครควรดำเนินการหาเสียงสนับสนุนในระดับนานาชาติเพื่อรวบรวมเสียงสนับสนุนโครงการโดยทันทีนับตั้งแต่วันที่แสดงความประสงค์สมัครเป็นผู้จัดงาน Expo และประเทศผู้สมัครสามารถนำเสนอโครงการในการประชุมสามัญของ BIE ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ยื่นจดหมายสมัครและวันลงคะแนนเสียงครั้งสุดท้าย

3. การลงคะแนนเสียง
– เมื่อสิ้นสุดช่วงการตรวจสอบโครงการ BIE จะจัดให้มีการลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยใช้หลักการ 1 ประเทศ 1 เสียง ทั้งนี้ ประเทศสมาชิก BIE จะลงคะแนนเสียงโดยพิจารณาข้อมูลต่างๆ ได้แก่ รายงานของคณะทำงานสอบถามข้อมูล ความน่าดึงดูดของธีมการจัดงาน ความน่าสนใจที่จะเข้าร่วมงาน ตลอดจนถึงความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศผู้สมัคร ทั้งนี้ หากไม่มีประเทศสมาชิกของ BIE เป็นผู้สมัคร ผู้สมัครจากประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกจะต้องได้รับเสียงข้างมากสองในสามในการลงคะแนนเพื่อรับสิทธิ์ในการจัดงาน Expo

4. การลงทะเบียน/การรับรู้
– หลังจากได้รับเลือกแล้ว ประเทศผู้จัดงานจะต้องจัดทำโครงการทางการโดยส่งเอกสารแผนการดำเนินการที่เสร็จสมบูรณ์และชัดเจน โดยขั้นตอนดังกล่าวจะเรียกว่า การลงทะเบียน (Registration – สำหรับงาน World Expo) หรือการรับรู้ (Recognition – สำหรับงาน Specialised Expo) โดยผู้ได้รับเลือกจะต้องดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าวอย่างน้อย 5 ปี ก่อนวันเริ่มงาน World Expo และ 4 ปี ก่อนวันเริ่มงาน Specialised Expo
– หลังจาก BIE ได้รับเอกสารครบแล้ว เอกสารจะได้รับการตรวจสอบโดยประเทศสมาชิก BIE และสำนักเลขาธิการ BIE จะเป็นผู้ดำเนินการประสานกับผู้จัดงานเพื่อจัดส่งคำถามหรือคำขอร้องแก้ไข เมื่อแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริหารจึงตรวจสอบเอกสารและส่งต่อให้สมาชิกรับรองในที่ประชุมสามัญ เมื่อได้รับการลงทะเบียนหรือรับรู้แล้วประเทศผู้จัดงานจะได้รับมอบธง BIE เป็นสัญลักษณ์ไว้ในโอกาสนี้

5. การเตรียมการและการดำเนินงานโครงการงาน EXPO
– หลังจากการจดทะเบียนหรือการขอรับรองโครงการ Expo ประเทศที่ได้รับเลือกสามารถเริ่มเตรียมการและดำเนินงานโครงการงาน Expo อย่างเป็นทางการ โดยในระหว่างขั้นตอนนี้ ผู้จัดงานจะต้องรายงานผลการดำเนินงานให้ BIE ทราบอย่างสม่ำเสมอ

6. การจัดงาน EXPO     
– งาน World Expo มีระยะเวลาถึง 6 เดือน และงาน Specialised Expo มีระยะเวลาถึง 3 เดือน ในแต่ละวัน   มีผู้เข้าชมงานกว่า 10,000 คน โดยมีทีมงานต้อนรับ และมีกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและหัวข้อต่าง ๆ ตลอดงาน โดยผู้จัดงานจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าชมเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งความสำเร็จส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่เข้าร่วม

7. หลังการจัดงาน EXPO
– เมื่องาน Expo เสร็จสิ้นลง จะต้องดำเนินการตามแผนหลังงานเสร็จสิ้นที่ระบุไว้ในเอกสารขอลงทะเบียน/การรับรู้ โดยแผนการจัดการจะต้องเหมาะสมตามลำดับความสำคัญของเมืองและภูมิภาคที่เป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ BIE จะให้ความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในการดำเนินการตามแผนการจัดการช่วงหลังงานจบลงด้วย

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส
www.bie-paris.org

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *